Теоретичне та клініко-експериментальне обгрунтування профілактики порушень мінерального обміну в корів у біогеохімічних зонах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації за комплексними дослідженнями клінічних, морфологічних і біохімічних показників крові, а також за хромато-мас-спектрометричними дослідженнями ґрунтів, кормів, встановлено особливості перебігу порушень мінерального обміну в організмі лактуючих корів у західній, північно-східній, центральній та південній біогеохімічних зонах України у сучасних умовах впливу екологічних, антропогенних та техногенних факторів, а також їх поєднаної дії, що спричиняють зміни біогеоценозу; теоретично і експериментально обґрунтовано деякі етіологічні та патогенетичні механізми порушень мінерального обміну в організмі лактуючих корів, запропоновано методи комплексної групової профілактики різних форм остеодистрофії та полімікроелементозів і терапії тварин за цих патологій, що є новим розв’язанням наукової проблеми. Для лікування лактуючих корів та профілактики у них порушень мінерального обміну, розроблено комплексний лікувально-профілактичний ветеринарний препарат Мінпанкор і кормову добавку Панкорм, які застосовуються за остеодистрофії та полімікроелементозів. Ветеринарний препарат Мінпанкор має виражений лікувальний і профілактичний ефект, а кормова добавка Панкорм – профілактичний ефект

Опис

Dissertation for competition of the Doctor of Veterinary Sciences degree, specialty 16.00.01 - animal's diagnostics and therapy. - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is based on complex researches of clinical, morphological and biochemical parameters of blood, mass-spectrographic analysis of soil, feeds and diet, established peculiarities of mineral turnover disorder of the lactating cows in western, northeastern, central and southern biogeochemical areas of Ukraine under the modem conditions of ecological, anthropogenic and technogenic effect and their combined influence, that cause changes of biogeocoenose, theoretically and experimentally proved some etiologic and pathogenic mechanisms of the lactating cows' mineral turnover disorder, offered methods of the complex group prevention against different forms of osteodystrophy and polymicroelementosis and animals' therapy for these pathologies, which is a new solution of scientific issues. For the therapy and prevention of mineral turnover disorder was developed the complex therapeutic and preventive veterinary preparation called Minpankor which was used for osteodystrophy and polymicroelementosis and Pankorm - feed supplement. Veterinary preparation has expressed therapeutic and preventive effect, and feed supplement has a preventive effec

Ключові слова

лактуючі корови, мінеральний обмін, остеодистрофія, мікроелементози, західна, північно-східна, центральна та південна біогеохімічні зони, Мінпанкор, екологічні чинники, профілактика

Бібліографічний опис

Теоретичне та клініко-експериментальне обгрунтування профілактики порушень мінерального обміну в корів у біогеохімічних зонах України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора ветерин. наук: 16.00.01 - діагностика і терапія тварин / С. П. Долецький ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 38 с

Зібрання