Активізація кругообороту капіталу: обліково-контрольний аспект

Анотація

Монографія присвячена дослідженню наукових проблем створення облікової моделі кругообороту капіталу на підприємстві, що підпорядковується цілям стратегічного, тактичного та оперативного управління кругооборотом капіталу підприємства. Розкрито теоретико-організаційні та методологічні основи бухгалтерського обліку і контролю кругообороту капіталу. Обґрунтовані та розроблені бухгалтерські інформаційні моделі, що дозволяють здійснювати динамічний облік і контроль операцій з кругообороту капіталу для потреб управління. Монографія є методичним орієнтиром у дослідженнях кругообороту капіталу, формуванні його оптимальної структури, організації діяльності підприємства, інформаційного забезпечення управління капіталом для активізації його кругообороту. Розрахована на широке коло читачів, якими можуть бути науковці економічних та суміжних спеціальностей, викладачі вищих навчальних навчальних закладів, практикуючі бухгалтери і фінансові контролери, студенти спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» та інші особи, які займаються дослідженням обліку і контролю капіталу

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 10 від 27.05.2015р.)

Ключові слова

бухгалтерський облік, кругооборот капіталу

Бібліографічний опис

Активізація кругообороту капіталу: обліково-контрольний аспект: монографія / Т. Г. Камінська [та ін.] ; за заг. ред. Т. Г. Камінської. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. - 413 с.

Зібрання