Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах. Уточнено сутність понятійно-категоріального апарату дослідження, а саме зміст понять “професійно- педагогічна спрямованість”, “професійна спрямованість майбутнього соціального педагога”; cхарактеризовано структуру професійної спрямованості, як взаємозв’язок чотирьох компонентів (когнітивного, мотиваційного, діяльнісно-поведінкового, особистісно-рефлексивного); розроблено концептуальні основи педагогічної системи формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у аграрних ВНЗ; запропоновано методику її формування та експериментально перевірено ефективність у процесі педагогічного експерименту. Представлено структурну модель формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів, основними структурними блоками якої є: концептуальний, змістово- процесуальний та діагностичний; конкретизовано критерії і охарактеризовано показники та рівні її сформованості. Обґрунтовано педагогічні фактори та умови формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів в аграрних ВНЗ, запропоновано та упроваджено науково-методичне забезпечення цього процесу

Опис

Thesis for the degree of the doctor of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – the theory and methodology of professional education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation presents the theoretical synthesis and proposes the solution of the urgent scientific problem of the professional orientation formation of future social pedagogues in higher agricultural education establishments. The essence of conceptual and categorical apparatus of investigation, namely the meaning of the concept “professional and pedagogical orientation”, “professional orientation of a future social pedagogue” has been specified; the structure of the professional orientation as the relationship of four components (cognitive, motivational, activity and behavioral, personality and reflective) has been described; conceptual foundations of the pedagogical system of the professional orientation formation of future social pedagogues in agricultural higher education establishments have been created; the method of the professional orientation formation of future social pedagogues has been proposed; the effectiveness of this method has been experimentally checked in the process of the pedagogical experiment. The structure model of the professional orientation formation of future social pedagogues has been represented, the main structure blocks are: concept, content and procedure, diagnostic; model criteria have been concretized; model indexes and levels have been defined. The pedagogical factor and conditions of the professional orientation formation of future social pedagogues in agricultural higher education establishments have been validated; the scientific and methodical guidance for this process has been proposed and applied

Ключові слова

спрямованість особистості, професійна спрямованість, професійно-педагогічна спрямованість, соціальний педагог, система формування професійної спрямованості, методика, педагогічні технології, педагогічна інтеграція

Бібліографічний опис

Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / О. В. Васюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 40 с

Зібрання