Практикум з теорії та розрахунку сільськогосподарських машин

Анотація

Наведено розрахунково-графічні і лабораторні роботи, задачі та тестові завдання з розрахунку параметрів і режимів роботи сільськогосподарських машин. Навчальний посібник для підготовки фахівців ОС «бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продвольство» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної плітики та продовольства України, відповідає навчальній програмі дисципліни «Сільськогосподарські машини» і буде корисний аспірантам та викладачам закладів вищої освіти

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 23листопада 2022 р.)

Ключові слова

Сільськогосподарські машини, розрахунок с.-г. машин

Бібліографічний опис

Практикум з теорії та розрахунку сільськогосподарських машин : навчальне виданя / Д. Г. Войтюк [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 185 с.