Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі проведено системне дослідження із розв’язання наукового завдання економічної ефективності використання земель сільсько- господарського призначення державної власності в Україні. Запропоновано модель довірчого управління землекористуванням Національної академії аграрних наук України, створенням трасту, що передаватиме землі сільськогосподарського призначення державної власності в оренду з подальшим використанням одержаних коштів на фінансування аграрної науки та освіти. Удосконалено методичні засади нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на використанні масових даних щодо чистого операційного доходу на ринку оренди земель сільськогосподарського призначення

Опис

The thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.06 «Economics of Nature Use and Environment Protection». – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis conducted systematic research on solving scientific problems of economic efficiency of use of state agricultural land in Ukraine. Suggested the model of trust management of the land use of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, by creating a trust that will let state agricultural land for lease with the subsequent use of the obtained funds for agricultural research and education. Improved the methodical principles of the normative monetary valuation of agricultural land, which, unlike the existing ones, based on the use of mass data on net operating income in the rental market of agricultural land

Ключові слова

землі сільськогосподарського призначення, траст, земельний аукціон, земельний конкурс, грошова оцінка земель

Бібліографічний опис

Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Б. М. Ярова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання