Правовий режим земель, зайнятих зеленими насадженнями у населених пунктах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертація є комплексним дослідженням правового режиму земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах. У роботі проведено аналітичний огляд наукових джерел за темою дисертації, досліджено розвиток законодавства про землі, зайняті зеленими насадженнями в населених пунктах, сформульовано поняття та визначено склад таких земель. Визначено поняття правового режиму земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах. Охарактеризовано систему, функції та компетенцію органів влади щодо управління землями, зайнятими зеленими насадженнями в населених пунктах. Розкрито питання правового регулювання планування використання цих земель та правові питання їх обліку. Окрему увагу приділено дослідженню стану правового регулювання використання земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах. Проведено дослідження права власності та користування цими землями. Проаналізовано правові вимоги щодо використання земель населених пунктів із зеленими насадженнями, права та обов’язки суб’єктів по відношенню до них. Розкрито питання юридичної відповідальності за порушення законодавства про використання та охорону земель, зайнятих зеленими насадженнями в населених пунктах

Опис

The thesis for the degree of the candidate of legal sciences, specialty 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Ecological Law; Natural Resources Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is the comprehensive research of the legal regime of the land settlements occupied by the green spaces. The analytical review of the scientific sources on the theme of the thesis was performed, the development of the legislation about land of settlements occupied by the green spaces was researched, the concept of such lands was formulated as well as the composition of what was defined. The concept of the legal regime of land settlements occupied by the green spaces was determined. The system, functions and competence of the state bodies authorized for management of the land settlements occupied by the green spaces was characterized. The issue of the legal regulation of the scheduling of usage of such lands and the legal issues of their accounting were disclosed. Special attention was paid to the research of the state of the legal regulation of usage of land settlements occupied by the green spaces. The investigation of ownership and right to use of such lands was carried out. The legal requirements regarding usage of land settlements occupied by the green spaces. rights and obligations concerning such lands were analyzed. The issue of the legal responsibility for violation of the legislation about usage and protection of the land settlements occupied by the green spaces was disclosed

Ключові слова

правовий режим, правове регулювання, зелені насадження, населений пункт, земля, земельна ділянка, об’єкти рослинного світу, використання озеленених територій, охорона земель із зеленими насадженнями

Бібліографічний опис

Правовий режим земель, зайнятих зеленими насадженнями у населених пунктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Т. М. Ситнік ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання