Формування продуктивності бджолиних сімей за різних умов медозбору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал щодо формування продуктивності бджолиних сімей української породи за різних умов медозбору. Доведено наявність відмінностей в репродуктивній діяльності маток української породи за різних рівнів заготівлі нектару, визначено особливості розвитку і продуктивності сімей впродовж сезону, досліджено інтенсивність вирощування розплоду за постійного використання медозборів, запропоновано способи підготовки, утримання і експлуатації бджіл в умовах кочівель, застосування яких забезпечує підвищення виходу товарної продукції. Поглиблено знання з біології розмноження і життєдіяльності бджіл, що забезпечило підвищення ефективності використання сімей української породи на продуктивних медозборах

Опис

Dissertation for the degree of candidate of agricultural sciences in the specialty 06.02.04 Technology of Production of Livestock Products. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation presents theoretical and experimental material on the formation of productivity of bee families of Ukrainian breed under different conditions of honey gathering. It is determined differences in reproductive activity of bee-queen of Ukrainian breed at different levels of nectar harvesting, it is defined features of development and productivity of families during the season, it is investigated the intensity of cultivating of brood at the constant use of honey gathering, we are proposed methods of preparation, maintenance and exploitation of bees in conditions of beehives, the use of which provides an increase in the output of marketable products. The knowledge on the biology of breeding and life of bees has been deepened, which has resulted in increase of efficiency of use of families of Ukrainian breeds on productive honey gathering

Ключові слова

бджолина сім’я, медозбір, яйценосність матки, сила сім’ї, медова продуктивність

Бібліографічний опис

Формування продуктивності бджолиних сімей за різних умов медозбору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва" / О. В. Папченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с

Зібрання