Біологічні особливості амброзії полинолистної (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) та оптимізація її контролювання в посівах гороху в Лівобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.13 «Гербологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено вивченню біологічних особливостей одного з найнебезпечніших в Україні карантинних бур’янів-алергенів – амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), а також розробленню економічно доцільних та екологічно прийнятних заходів захисту від цього бур’яну, які б забезпечили витіснення його з агроценозів, збереження урожаю і поліпшення фітосанітарного стану посівів та довкілля. Встановлено, що серед потенційних запасів насіння бур’янів у ґрунті Великописарівського району Сумської області амброзія полинолиста становить 10–20 %. Найбільше його накопичується на землях, що не обробляються, берегах водойм, лісосмугах – 54,1–77,8 млн шт./га. Доведено, що екстракти з бур’яну пригнічують схожість гороху на 22–73 %, а дія витяжки з листків барвінку та кореневищ пирію на амброзію викликає зниження її висоти на 4,7–6,5 см та зменшення кількості рослин, що зацвіли, на 30–50 %. За посухи амброзія формує на 32 % меншу кількість насіння з однієї рослини, яке має схожість 17,8–25,7 %. Потомство амброзії полинолистої, отримане після застосування гербіцидів, розвивається швидше, ніж на контролі, і здатне переходити до цвітіння, перебуваючи в ювенільному стані. Для захисту зріджених посівів гороху від комплексу бур’янів, у тому числі амброзії полинолистої, ефективним є послідовне внесення ґрунтового та післясходового гербіцидів (77,3–83,0 %)

Опис

Thesis for degree of candidate of Agricultural Sciences, specialty 06.01.13 Herbology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to studying the biological characteristics of one of the most dangerous in Ukraine a quarantine weed-allergen – common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.), and the development of economically and environmentally acceptable measures of protection against this weed, which would provide for its replacement with agrocenosis, harvest preservation and improvement of the phytosanitary condition of crops and the environment. Found that among the potential reserves of weed seeds in soil Velykopysarivskiy region Sumy region common ragweed is 10–20 %. Most of it accumulates in the lands that are not processed, the banks of ponds, forest belts – 54.1–77.8 million/ha. Proved that the extracts of weeds inhibit the germination of peas for 22–73 % and the effect of extracts from leaves of periwinkle and rhizomes of couch grass ambrosia is reducing its height of 4.7–6.5 cm, and reduce the number of plants that have blossomed at 30–50 %. During drought, ragweed forms by 32 % fewer seeds from one plant, which is similar 17.8–25.7 %. Seed common ragweed that obtained after the application of herbicides, growing faster than in control and able to switch to flowering, while in the juvenile condition. To protect liquefied pea crops on complex weed, including common ragweed, effective is the consistent introduction of soil and in herbicides ladder (77.3–83.0 %)

Ключові слова

амброзія полинолиста, бур’ян, насіння, схожість, пилок, екстракт, посіви гороху, гербіциди, урожайність, економічна та енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Біологічні особливості амброзії полинолистної (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.) та оптимізація її контролювання в посівах гороху в Лівобережному Лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.13 "Гербологія" / В.М. Івченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с.

Зібрання