Науково-організаційні засади органічного виробництва продукції рослинництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16. – екологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена актуальній на сьогодні проблемі розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Визначено, що перехід господарства до органічного виробництва продукції передбачає його підготовчий, перехідний та основний етапи. Розроблено науково-методичні основи оцінювання секторів «рослинництва», «тваринництва», «транспортування», «зберігання», «переробки», «упаковки» і «персоналу господарства» на предмет відповідності вимогам органічного виробництва. Розроблено спосіб оцінювання придатності ґрунтів вимогам органічного виробництва сільськогосподарської продукції, що базується на аналізі агрофізичних, агрохімічних показників та вмісту шкідливих речовин у ґрунті, а також інтегральну оцінку за показниками родючості ґрунтів. Розроблено алгоритм оцінювання пестицидів і агрохімікатів щодо їх відповідності вимогам органічного виробництва згідно з міжнародними і вітчизняними нормативами. Встановлено перелік придатних до застосування в органічному виробництві препаратів для удобрення та захисту сільськогосподарських культур. Здійснено апробацію на прикладі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»), визначено, що господарство не відповідає вимогам органічного виробництва за загальними показниками, секторами «рослинництва», «транспортування» та «зберігання» продукції. Здійснено вивчення можливості функціонування замкненого циклу у секторах рослинництво-тваринництво. Проведено випробування біодобрива біогазової установки у лабораторних і польових умовах та визначено екологічно безпечні норми його застосування

Опис

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of agricultural sciences on speciality 03.00.16. – ecology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the topical problem of modern organic production of agricultural products in Ukraine. The transition to organic farming production was determined to provide it’s preparatory and transitional stages. The scientific and methodological basis of evaluation of sectors “crop”, “livestock”, “transportation”, “storage”, “processing”, “packaging” and “personnel management” for compliance with the requirements of organic production. The method of evaluation of soil compliance with the requirements of organic agricultural production, based on the analysis of agrophysical, agro-chemical parameters and content of harmful substances in the soil, as well as integrated assessment in accordance with indicators of soil fertility had been established. An algorithm for evaluation of pesticides and agrochemicals for their compliance with organic production in accordance with international and domestic standards had been elaborated. The list of suitable preparations used in organic production for fertilizing and protection of agricultural products had been established. The approbation was made on the example of the Separated Unit of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine “Agronomic Research Station”, which was determined as such that does not meet the requirements according to organic production indicators, sectors of “crop production”, “transport” and “storage” of the products. The possibility of closed cycle operation in the sectors of crop-livestock had been explored. The fertilizer of biogas installation had been tested in laboratory and field conditions and environmentally friendly standards of its application had been established

Ключові слова

органічне виробництво, сертифікація, інспектування, оцінювання господарства, оцінювання ґрунтів, оцінювання препаратів

Бібліографічний опис

Науково-організаційні засади органічного виробництва продукції рослинництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 03.00.16 - екологія / А. В. Сальнікова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с.

Зібрання