Особливості формування та хід росту вільхових насаджень лівобережного лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2018. У дисертаційній роботі наведено узагальнення й аналіз експериментальних даних щодо насаджень вільхи чорної Лівобережного Лісостепу України та особливостей їх формування. За результатами комплексних досліджень охарактеризовано типологічну структуру, продуктивність, будову, хід росту та товарну структуру вільхових лісів. З урахуванням виявлених закономірностей вільшаників запропоновано нормативи росту та товарності. Проаналізовано базу даних вільхових деревостанів у межах Слобожанського лісотипологічного району. Встановлено особливості динаміки таксаційних показників, продуктивності вільхових насаджень регіону дослідження. Розроблено моделі динаміки таксаційних показників вільхових насаджень, на основі яких складено таблиці ходу росту порослевих вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України для переважаючих класів бонітету. Уточнено максимум абсолютної повноти вільшаників. Визначено особливості таксаційної будови вільхових деревостанів, динаміку товарної структури вільхових деревостанів регіону дослідження, побудовано таблиці товарності. Керуючись розрахунками різних видів стиглості, визначено вік головних рубань у вільхових насадженнях Лівобережного Лісостепу України. Для вирішення низки екологічних та виробничих питань, які нині актуальні в регіоні дослідження, для практичного використання рекомендовано: динамічну бонітетну шкалу для порослевих вільхових насаджень; моделі ходу росту основних таксаційних показників порослевих вільхових деревостанів; таблиці ходу росту модальних деревостанів вільхи чорної; таблиці товарності вільхових деревостанів; оптимальні віки рубок головного користування

Опис

Thesis for awarding scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.02 Forest Inventory and Forest Measurement. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. In the dissertation the generalization and analysis of experimental data on black alder stands of left-bank forest-steppe of Ukraine and features of their formation are presented. According to the results of complex studies, typological structure, productivity, growth and commodity structure of alder forests are characterized. Taking into account the revealed patterns of alder stands, the norms of growth and merchantability are proposed. The database of alder forest within the Slobozhansky forest-typological district has been analyzed. The peculiarities of the dynamics of taxation indicators, productivity of alder stands of the region of research are determined. The models of dynamics of taxation indices of alder stands are developed, on the basis of which the tables of the growth course of the coppice alder stands of the Left Bank Forest-steppe of Ukraine for the prevailing site classes are compiled. The maximum absolute sums of cross-sectional areas of alder stands is specified. The features of the taxation structure of alder stands, the dynamics of the commodity structure of the alder stands in the region of the study are determined, and the merchandising tables are constructed. According of the calculations of various types of maturity, the age of the main cuttings in the alder stands of the Left Bank Forest-steppe of Ukraine is determined. For the solution of a number of environmental and production issues that are currently relevant both in the research area and in Ukraine as a whole, it is recommended for practical use: the dynamic bonitet scale for the coppice alder stands of the Left Bank Forest-steppe of Ukraine; the model of the growth of the basic taxation parameters of the coppice alder stands of the Left Bank forest-steppe of Ukraine; tables of growth of modal black alder stands; tables of marketability of alder stands of the Left Bank Forest-steppe of Ukraine; optimal ages of the main cuttings

Ключові слова

вільха, Лівобережний Лісостеп, типи лісу, хід росту, моделювання, таксаційна будова, товарність, стиглість

Бібліографічний опис

Особливості формування та хід росту вільхових насаджень лівобережного лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація" / С.М. Бугайов ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання