Альтернаріоз картоплі та біологічне обґрунтування заходів обмеження його розвитку в умовах південно-західного лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено вивченню альтернаріозу картоплі, розробленню та удосконаленню заходів інтегрованого захисту насаджень цієї культури від хвороби в умовах південно-західного Лісостепу України. Встановлено, що в районах проведення досліджень збудниками альтернаріозу картоплі є гриби A. solani (Ell et Mart.) та A. alternatа (Keissler) роду Alternaria. З’ясовано особливості перезимівлі патогенів та їх весняне відновлення. Досліджено вплив умов зовнішнього середовища (температурного режиму, вологості) на розвиток хвороби. Встановлено, що оптимальна температура для проростання конідій коливається в діапазоні 24‒26 ºС. Проведено оцінювання стійкості сортів картоплі до альтернаріозу. Для технології вирощування картоплі важливим є застосування у виробництві стійких і відносно стійких до хвороби сортів. Уточнено ефективність агротехнічних, хімічних і біологічних заходів проти розвитку збудників альтернаріозу картоплі та визначено технічну й економічну ефективність застосування фунгіцидів проти хвороби. Вперше проведено фітосанітарний моніторинг на території південно- західного Лісостепу України та виявлено рівень поширення і розвитку альтернаріозу картоплі. Удосконалено способи визначення стійкості картоплі до збудників альтернаріозу аналізом пероксидази, методом кондуктометрії, способом інфрачервоної спектроскопії. Здійснено оцінку придатності таких методів за способами запатентованих корисних моделей: «Спосіб визначення стійкості картоплі до збудника альтернаріозу Alternaria (Nees)», «Спосіб визначення стійкості картоплі до збудника альтернаріозу роду Alternaria (Nees) аналізом пероксидази», «Спосіб визначення стійкості картоплі до Alternaria solani (Ell et Mart.) Alternaria alternata (Keissler)». Отримані результати є методологічною основою щодо захисту від поширення та розвитку альтернаріозу картоплі у південно-західному Лісостепу України

Опис

Dissertation for receiving scientific degree candidate of biological sciences by speciality 06.01.11 «Phytopathology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. Dissertation work dedicates to potato alternaria blight it’s developing and improving integrated system of the present cultivar protection from diseases in conditions of south ‒ western Foreststeppe of Ukraine. It is determined that in terms of south ‒ western Foreststeppe of Ukraine of potato alternaria blight causative agent are fungi Alternaria: Alternaria solani (Ell.et Mart.) and Alternaria alternatа (Keissler). The pathogen’s wintering and spring recovery peculiarities were determined. The outside environment influence (temperature mode, humidity) on disease development was determined. The optimal temperature for germination of conidia in vibration range 24‒26 ºC was determined. The varieties resistance to alternaria blight was determined. It is necessary to use them in producing resistant and relatively resistant to disease varieties for growing technology. The agrotechnical, chemical and biological means efficiency on potato alternaria blight developing was determined. The fungicide’s technical efficiency against potato alternaria blight was determined. The phytosanitary monitoring of south ‒ western Foreststeppe of Ukraine was conducted at first. The abovementioned disease’s level and spread determined. The ways for determining potato resistance to alternaria blight by peroxidase analysis, conductometry method, the way of infra-red spectroscopy. The evaluation for suitability was conducted by specified methods and the useful patented models: «The way for determining potato resistance to alternaria blight causative agent Alternaria (Nees)», «The way for determining potato resistance to alternaria blight Alternatia (Nees) by peroxidase analysis», «Way for determining potato resistance to Alternaria solani (Ell et Mart), Alternaria alternate (Keissler)». The received results are a methodological base for protection from potato Alternaria blight spread and developing in South-Westerb Foreststeppe of Ukraine. Key words: alternaria blight, potato, developing, spread, harmfulness, variety resistance, fungicides, biological preparations, efficiency

Ключові слова

альтернаріоз, картопля, розвиток, поширення, шкідливість, стійкість сортів, фунгіциди, біологічні препарати, ефективність

Бібліографічний опис

Альтернаріоз картоплі та біологічне обґрунтування заходів обмеження його розвитку в умовах південно-західного лісостепу України: автор. дис. . кандидата біологічних наук: 06.01.11 "Фітопатологія" (біологічні науки) / А.Т. Гаврилюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 23 с

Зібрання