Радіологічна ефективність агрохімічних контрзаходів в умовах Українського Полісся на пізній фазі радіаційних аварій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.01 «Радіобіологія». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Представлено результати радіологічної ефективності застосування мінеральних добрив (NPK) на пізній фазі аварії на Чорнобильській АЕС. Установлено, що на радіоактивно забруднених чорноземних ґрунтах застосування мінеральних добрив не приводить до достовірного зниження радіоактивного забруднення вегетативної маси кормових культур на пізній фазі Чорнобильської аварії. На дерново-підзолистих і торфових ґрунтах застосування мінеральних добрив як складової частини комплексу протирадіаційних заходів залишається ефективним засобом і в теперішній час. Радіологічна ефективність застосування мінеральних добрив залежить від співвідношення N:K. Проведено вегетаційні дослідження щодо встановлення радіологічної ефективності контрзаходів, зокрема внесення меліорантів у комплексі (пісок + зола), спрямованих на зменшення біологічної доступності вегетативною масою кормових культур 137Cs у ґрунті для засвоєння рослинами. За отриманими експериментальними даними питомої активності 137Cs у фітомасі рослин установлено інтенсивність накопичення 137Cs кормовою культурою кострицею червоною (Festuca rubra L.) при внесенні різних доз і комбінацій меліорантів та їхній вплив на коефіцієнт накопичення (Кн) 137Cs. Показано високу радіологічну ефективність запропонованих контрзаходів на пізній фазі аварії. Застосування апробованих контрзаходів є доцільним, оскільки пісок і зола є меліорантами місцевого походження. Пісок знаходиться на незначній глибині (30–50 см) безпосередньо під шаром торфу, що виключає затрати на його закупівлю та доставку до місця внесення

Опис

Thesis is submitted for the scientific degree of the candidate of biological sciences on specialty 03.00.01 Radiobiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2017. The thesis presents the results of the research of the radiological efficiency of the implementation of mineral fertilizers (NPK) and ameliorants in the late phase of the Chernobyl accident. A significant decrease in the level of radioactive contamination of the vegatative mass of forage crops was not revealed under the implementation of mineral fertilizers at the contaminated сhernozemic soils. At the same time, the implementation of mineral fertilizers as part of a complex of anti-radiation measures at the sodpodzolic peat soils is still effective. Radiological efficiency of mineral fertilizers depends on the ratio of N:K in it. The radiological efficiency of the countermeasures such as implementation of complex ameliorants (sand + ash), aimed at the reducing the soil bioavailability of 137Cs to the vegetative mass of forage crops, was estimated through the vegetation radiological studies. The intensity of the 137Cs accumulation by a forage crop of red fescue (Festuca rubra L.) under the implementation of ameliorants in different doses and combinations, as well as their effect on the accumulation factor (AF) for 137Cs was estimated by the experimental data on the 137Cs specific activity in phytomass of the studied plants. High values of radiological efficiency of the implementation of the proposed radiological countermeasures in the late phase of radiation accidents were obtained. The implementation of these countermeasures is appropriate due to the availability of sand and ash in this region. Sand is located directly under a layer of peat at a shallow depth of 30–50 cm, and in this regard, it is possible to avoid additional costs of its purchase and delivery to the site of implementation

Ключові слова

Чорнобильська аварія, радіонукліди, питома активність, щільність забруднення ґрунту, допустимі рівні, радіологічна ефективність, коефіцієнт накопичення, коефіцієнт переходу, контрзаходи, меліоранти

Бібліографічний опис

Радіологічна ефективність агрохімічних контрзаходів в умовах Українського Полісся на пізній фазі радіаційних аварій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біолог. наук: 03.00.01 "Радіобіологія" / О. В. Косарчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання