Захист прав і законних інтересів особи в адміністративному праві

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню захисту прав та законних інтересів особи в адміністративному праві України. На основі сучасних методологічних підходів, доктринального аналізу теоретичних джерел адміністративно- правової науки, узагальнення нормотворчої та правозастосовної практики в сфері захисту прав та законних інтересів особи запропоновано нові або уточнено визначення низки адміністративно-правових категорій і понять. На підставі узагальнення норм національного та міжнародного законодавства, вивчення й аналізу практичного матеріалу системно і комплексно досліджуються поняття і зміст категорії «інтерес», особливості захисту прав і законних інтересів особи нормами адміністративного законодавства. Досліджено принципи адміністративного права та відзначено їх важливу роль у захисті прав та законних інтересів особи. Здійснено аналіз норм приватного й публічного права та охарактеризовано їх вплив на стан правового регулювання прав і інтересів особи. Особливу увагу приділено дослідженню державно-правового механізму забезпечення і реалізації прав та інтересів особи, ролі публічних послуг та захисту прав і інтересів особи в адміністративному суді. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення процесуальних гарантій захисту прав і інтересів особи

Опис

The Dissertation for a Candidate’s Degree in jurisprudence with the speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine. – Kiev, 2015. The Dissertation is devoted to the study of protection of individual rights and legal interests in the administrative law of Ukraine. On the basis of modern methodological approaches, doctrine analysis of theoretical sources of administrative legal science, generalization of norm setting and law-enforcement practice in the field of protection of individual rights and legal interests, the new or clarified definitions of a number of administrative and legal categories and concepts are offered. On the basis of generalization of norms of the national and international legislation, study and analysis of practical matters, the concept and content of the category “interest”, the features of protection of individual rights and legal interests trough the norms of the administrative legislation are investigated systematically and comprehensively. The principles of administrative law were studied and their important role in protection of individual rights and legal interests is noted. The analysis of the norms of private and public law was conducted and their impact on the state of legal control of individual rights and interests was described. Special attention is paid to the study of state legal mechanism to ensure and exercise individual rights and interests. To the role of public services and protection of individual rights and interests in the administrative court is also paid special attention. As a result of conducted investigation, a number of proposals was formulated for improvement of procedural guarantees of protection of individual rights and interests

Ключові слова

інтерес особи, принципи права, адміністративне право, законодавство, органи публічної влади, адміністративний суд, посадові особи, юридична відповідальність

Бібліографічний опис

Захист прав і законних інтересів особи в адміністративному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / В. В. Башкатова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 16 с

Зібрання