Експериментальне обгрунтування використання імуномодулюючого препарату "Арселан" для підвищення неспецифічної резистентності тварин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації викладено результати дослідження властивостей імуностимулятора «Арселан», вивчення його впливу на стан неспецифічної резистентності тварин. Обґрунтовано доцільність використання новоствореного препарату на основі наночастинок металів на тваринницьких підприємствах. Науково й експериментально доведено імуностимулюючий вплив препарату «Арселан» на морфологічні, біохімічні та імунологічні показники тварин. В дисертації показано результати доклінічних випробувань щодо впливу «Арелану» на білих мишей. Після застосування препарату «Арселан» у крові лабораторних і сільськогосподарських тварин зростали показники фагоцитарної активності нейтрофілів крові, фагоцитарний індекс, фагоцитарне число. Це вказує на підвищення неспецифічного імунітету та стресостійкості тварин. Таким чином, застосування препарату «Арселан» перешкоджає розвитку імунодефіциту у них, знижує захворюваність, підвищує продуктивність тварин, тим самим знижуючи собівартість продукції

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.06 – hygiene of animals and veterinary sanitation. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to experimental study of the properties of the immunomodulator «Arselan», its impact on the state of nonspecific resistance of animals and justification for using it in manufacturing plants. Scientifically and experimentally proved a positive effect of domestic preparation «Arselan» on the morphological, biochemical and immunological parameters of animals was proved scientifically end experimentally. In our research project imposed results of preclinical studies of the effects «Arselan» on the body of white After the drug «Arselan» was used, the indicators of phagocytic activity of the blood (neutrophils, phagocytic index, phagocytic number) were increased in the blood of animals. This indicates the enhancement of nonspecific resistance and stress resistance of animals. Thus, the using of immunomodulating drug «Arselan» prevents development of immunodeficiency in animals, reduces morbidity, increases productivity, thereby reducing production costs

Ключові слова

імуностимулятор «Арселан», неспецифічний імунітет, наночастинки металів, телята, поросята, резистентність тварин

Бібліографічний опис

Експериментальне обгрунтування використання імуномодулюючого препарату "Арселан" для підвищення неспецифічної резистентності тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. нгаук: 16.00.06 -гігієна тварин та ветеринарна санітарія / Т. С. Ямцун ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання