Адміністративно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю Державної фіскальної служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено дослідженню громадського контролю за діяльністю ДФС України. Сформульовано поняття та визначено роль громадського контролю за діяльністю ДФС України. Охарактеризовано правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю ДФС України. Окреслено мету, завдання та принципи громадського контролю за діяльністю ДФС України. Визначено коло суб’єктів і об’єктів громадського контролю за діяльністю ДФС України. Розглянуто підстави, порядок та форми здійснення громадського контролю за діяльністю ДФС України. Розкрито сутність і значення гарантій реалізації громадського контролю за діяльністю ДФС України. Розглянуто правові та організаційні гарантії реалізації громадського контролю за діяльністю ДФС України. З’ясовано особливості правовідносин під час здійснення громадського контролю за діяльністю ДФС України. Проаналізовано підстави виникнення та припинення правовідносини з організації громадського контролю за діяльністю ДФС України. Узагальнено зарубіжний досвід здійснення громадського контролю за контролюючими органами та визначено можливості його використання в Україні. Виділено причини тривалої неспроможності здійснення громадського контролю в Україні. Розроблено напрями вдосконалення здійснення громадського контролю за діяльністю ДФС України

Опис

The thesis stands for a degree of Candidate of Sciences in Law, speciality 12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the research of public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine. The concept of public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine has been formulated; and the role of public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine has been defined. Legal principles of realizing public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been characterized. The objective, tasks and principles of public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been outlined. The range of subjects and objects of public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine has been determined. The grounds, procedure and forms of realizing public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been considered. The essence and significance of the guarantees of realizing public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been revealed. Legal and organizational guarantees of realizing public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been considered. The features of legal relations while realizing public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been clarified. The grounds of the origin and termination of legal relations on the organization of public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been analyzed. International experience of realizing public control over regulatory authorities has been generalized; the possibilities of its implementation in Ukraine have been determined. The causes of prolonged failure in realizing public control in Ukraine have been highlighted. Directions of improving public control over the activities of the State Fiscal Service of Ukraine have been elaborated

Ключові слова

контроль, громадський контроль, форми громадського контролю, правовідносини у сфері громадського контролю, Державна фіскальна служба України, суб’єкт, об’єкт

Бібліографічний опис

Адміністративно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю Державної фіскальної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / С. М. Хомов ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 18 с

Зібрання