Удосконалення економічного механізму збереження зелених зон у містобудівних системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Проведено комплексне вивчення економічного механізму використання та збереження зелених зон у містобудівних системах. Досліджено теперішній стан, визначено основні проблеми розвитку зелених зон та накреслено шляхи вдосконалення існуючого економічного механізму їх збереження. Удосконалено економіко-правовий механізм компенсації збитків, завданих урбанізацією рекреаційних і природоохоронних територій. Зосереджено увагу на праві кожного власника житлової нерухомості на компенсацію зниження вартості житлової нерухомості у разі, якщо така нерухомість розташована в зоні обслуговування рекреаційної чи природоохоронної території, що підлягає вилученню. Вперше запропоновано включення до компенсаційних платежів при вилученні зелених зон показника, який характеризує вартість поглинутого деревами CO2. Доведено необхідність використання просторового регресійного аналізу для визначення впливу доступності зелених зон на вартість житлової нерухомості. Для запровадження механізму компенсації збитків, завданих урбанізацією рекреаційних і природоохоронних територій, рекомендовано розраховувати коефіцієнти впливу для кожного населеного пункту на постійній і періодичній основі. Однак зазначено, що для цього потрібно розробити повноцінні міські геоінформаційні системи (ГІС), а також внести зміни до чинного законодавства України. Запропоновано встановлення рекреаційно-охоронних зон навколо земель рекреаційного призначення із подальшою їх реєстрацією в Державному земельному кадастрі та накладення певних обмежень на використання та види діяльності у межах таких зон. Обґрунтовано необхідність визначення нових перспективних територій екологічної мережі й територій розвитку зелених зон для містобудівної системи Києва з урахуванням наукових рекомендацій, містобудівної документації та громадських ініціатив на засадах публічності, прозорості й відкритості даних

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.06 «Economics of Nature Using and Environment Protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. This dissertation is devoted to complex study of the economic mechanism of using and preserving green areas in urban planning systems, studying the present state, identifying the main problems of the development of green areas and finding new ways to improve the existing economic mechanism for their conservation. The economic and legal mechanism for compensating private losses caused by the urbanization of recreational and nature protection territories has been improved, and attention has been focused on the right of every owner of residential real estate to compensate for the reduction of the value of residential real estate, in the case that such real estate is located in the service area of the recreational or nature protection area to be seized. For the first time we proposed inclusion in compensation payments in the case of the removal of green areas the index, which can become an integral part of the mechanisms of cost-effective decarbonization, characterizing the value of absorption CO2 by trees. In this dissertation we also proposed to use spatial regression analysis to estimate how green areas may affect the apartments prices. For the purpose of introduce the mechanism of compensation for private losses caused by the urbanization of recreational areas, for the first time we proposed to calculate coefficients of impact for each city, on a permanent and periodic basis, but it is noted that for this purpose there is necessity of the development of complete urban geographic information systems (GIS), as well as the introduction of changes to the current legislation system of Ukraine. In this dissertation we also proposed to establish recreation and security zones around recreational lands with subsequent registration in the state land cadastre and imposing certain restrictions on use and restrictions on activities within such zones. The necessity of identifying new perspective areas of the ecological network and perspective areas of development of green areas for Kyiv city planning system is grounded taking into account scientific recommendations, urban planning documentation and public initiatives on the basis of publicity, transparency and openness of data

Ключові слова

зелені зони, позитивна економічна відповідальність, економіко-правовий механізм компенсації збитків, просторовий регресійний аналіз, економічні ініціативи з декарбонізації

Бібліографічний опис

Удосконалення економічного механізму збереження зелених зон у містобудівних системах: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Р.Ю. Деркульський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 25 с

Зібрання