Дослідження операцій

Анотація

Розглянуто основні теми у відповідності зі стандартами щодо вивчення курсу «Дослідження операцій», розкрито основні теоретичні та практичні питання з економіко-математичного моделювання, від- повідно темам курсу. Розроблено завдання для виконання індивідуа- льних практичних робіт та надані методичні рекомендації, щодо їх виконання. Призначений для вивчення нормативної дисципліни «Дослі- дження операцій» студентами ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Еконо- мічна кібернетика» та галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністру- вання» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету інформаційних технологій НУБіП України

Ключові слова

математика, математичне моделювання, дослідження операцій

Бібліографічний опис

Дослідження операцій : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. В. Галаєва, Н. А. Рогоза, Н. Г. Шульга. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2015. - 231 с.