Незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності: адміністративно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності. На основі сучасних методологічних підходів, доктринального аналізу теоретичних джерел адміністративно-правової науки, узагальнення нормотворчої та правозастосовної практики у сфері охорони й захисту суб’єктивних прав власників і законних користувачів об’єктів інтелектуальної власності запропоновано нові або уточнено визначення низки адміністративно-правових категорій і понять. Проведено дослідження об’єктів права інтелектуальної власності, охорона прав на які здійснюється різними нормативно-правовими актами. Враховуючи багатогранність і специфічність об’єктів адміністративно-правової охорони з метою вдосконалення адміністративного законодавства пропонується в чинний КУпАП включити Главу 6-1 «Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав інтелектуальної власності», до якої включити ст. ст. 51-2, 156-3, 164-3, 164-6, 164-7, 164-9, 164-13 КУпАП. На підставі узагальнення норм адміністративного та спеціального законодавства, вивчення й аналізу практичного матеріалу системно і комплексно досліджується адміністративно-правовий аспект незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності. Досліджено юридичний зміст, поняття та основні ознаки незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності. Визначено основні недоліки адміністративної відповідальності за незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності та обгрунтовано пропонуються шляхи вдосконалення адміністративного законодаства

Опис

The Dissertation for a Candidate’s Degree in jurisprudence with the speciality 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine, Kyiv, 2017. The Dissertation is devoted to the study of illegal use of intellectual property items. Based on modern methodological approaches, doctrine analysis of theoretical sources of administrative legal science, generalization of norm setting and law-enforcement practice in the field of security and protection of legal rights of owners and legitimate users of intellectual property items, the new definitions are proposed and definitions of a number of administrative and legal categories and concepts are clarified. The research of intellectual property items was conducted, protection of which is carried out by different regulatory legal acts. Taking into account the complexity and specificity of items of administrative and legal protection, with the aim of improving the administrative legislation it is proposed to integrate Chapter 6-1 «Infringement of intellectual property rights or other intentional infringement of intellectual property rights» into the current Code of Ukraine on Administrative Offences, and this chapter should include: articles 51-2, 156-3, 164-3, 164-6, 164-7, 164-9, 164-13 of the Code of Ukraine on Administrative Offences. Based on generalization of norms of the administrative and special legislation, study and analysis of practical matters, the administrative and legal aspect of illegal use of intellectual property items is investigated systematically and comprehensively. The legal content, concept and the essential features of illegal use of intellectual property items are studied. Defined the main shortcomings of administrative responsibility for illegal use of objects of intellectual property rights and reasonably suggests ways to improve the administrative legislation

Ключові слова

адміністративна відповідальність, об’єкти інтелектуальної власності, незаконне використання, суб’єкти адміністративної відповідальності, адміністративно-правова охорона

Бібліографічний опис

Незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. Г. Майданевич ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 18 с

Зібрання