Організація використання рекреаційного потенціалу землекористування територій природно-заповідного фонду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні, методологічні та прикладні засади організації використання рекреаційного потенціалу землекористування територій природно-заповідного фонду, зокрема на територіях національних природних парків. Досліджено сутнісні ознаки рекреаційного землекористування у сфері природокористування. Розроблено модель методологічного процесу формування рекреаційного землекористування на території України. Оцінено природно-ресурсний потенціал та за допомогою кореляційно-регресійного аналізу досліджено ставлення населення до використання рекреаційних ресурсів та готовність платити за надані рекреаційні послуги на території національного природного парку «Подільські Товтри».Запропоновано основні напрями підвищення ефективності використання природно-рекреаційного потенціалу землекористування. Розробленологічно-смислову схему методології землевпорядного зонування земель за їх придатністю для рекреаційних цілей основою якої є узгодження меж зон ландшафтно-рекреаційного потенціалу та екологічного зонування земель як основи меж підтипів рекреаційного землекористування та територіальне розміщення елементів системи землекористування: території; рекреаційні ділянки; населені пункти; маршрути зв’язку та пересування. Запропоновано методичний підхід оцінки потенціалу рекреаційного землекористування

Опис

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences byspeciality 08.00.06 –natural resource economics and environmental protection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. In that dissertation work are deepened theoretical, methodological and practical principles of management of using of recreation potential of land-tenure of the territories of natural reserve fund,particularlyon territories of national natural parks. It was investigate the essential features of recreation land-tenure in range of nature Management. It was designed a model of methodological process formation of recreation land-tenure at the territory of Ukraine. It was evaluated potential of natural and recourses, through using methods of correlation and regression analysis it was investigate the attitude of the population at using of recreation recourses and theiralacrity to pay for the receivedservices at the territory of national natural park «Podil’skiTovtri». It been proposed the main ways how to increase the efficiency of using natural recreation potential of land-tenure. It was designedlogically semantic scheme of methodology of dividing the land for better using them for the purposes of land-tenure. The main scheme of methodology of dividing the land is territorial placement of elements landtenuresystem, means territory, recreation fields, localities, routes, links, mobility. It been proposed methodic ways of evaluation of recreation land-tenure potential

Ключові слова

рекреаційне землекористування, природно-заповідний фонд, рекреація, екологічна економіка, природні рекреаційні ресурси, рекреаційна діяльність, рекреаційний потенціал

Бібліографічний опис

Організація використання рекреаційного потенціалу землекористування територій природно-заповідного фонду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Г. В. Гребенник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання