Засоби удосконалення технології виготовлення заготовок з деревини дуба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого науково-практичного завдання – раціонального використання сировини у виробництві заготовок заданої специфікації з урахуванням теплового неруйнівного методу контролю та прогнозування їх корисного і якісного виходу залежно від розмірно-якісної характеристики сировини й продукції. Отримано залежності корисного і якісного виходу заготовок від параметрів розмірно-якісної характеристики сировини і пилопродукції та коефіцієнти сортності пиломатеріалів і заготовок, які можуть бути використані для ефективного планування виробництва. Розроблено програму імітаційного моделювання процесу розкрою колод та пиломатеріалів на заготовки, що дає змогу складати план-схеми з урахуванням розмірно-якісної характеристики сировини і продукції. Встановлено можливість і доцільність застосування теплового неруйнівного методу контролю для ідентифікації основних сортоутворюючих вад деревини в пиломатеріалах дуба. Вперше визначено основні параметри (температуру теплової стимуляції, час теплової стимуляції, температуру відображення сортоутворюючих вад) процесу ідентифікації тепловим методом контролю основних сортоутворюючих вад деревини дуба (гнилизни, сучків, тріщин) в пиломатеріалах. Розроблено й запропоновано спосіб та лінію теплового неруйнівного виявлення сортоутворюючих вад деревини в пиломатеріалах початкової вологості. Розроблено засіб управління процесом ідентифікації вад деревини для запропонованих способу та лінії. Розроблено рекомендації виробникам заготовок з деревини дуба, що впроваджено на трьох підприємствах галузі, які сприяють зниженню матеріалоємності виробництва

Опис

The thesis is for the scientific degree of Candidate of Technical Science specialty 05.23.06 – woodworking technology, manufacture of furniture and wood products. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kуiv, 2016. Dissertation work is dedicated to the solution of important research and practical task – the rational use of raw material in the production of logging of the set specification considering the thermal non-destructive method of control and prognostication of their useful and quality output depending on measuring-quality description of raw material and products. Dependences of useful and quality output of logging were received on the parameters of measuring-quality description of raw material and sawed products and coefficients of grade of saw-timbers and logging that can be used for the effective planning of production. The simulation of program modeling is developed of logs cutting and saw-timbers for logging, that allows to fold the charts of plan taking into account measuring-quality description of raw material and products. Possibility and expediency of application of thermal non-destructive method of control are set for identification of basic sort forming defects of woods in the saw-timbers of oak. The basic parameters (temperature of thermal stimulation, duration of thermal stimulation, temperature of reflection of sort forming defects) of process of identification by the thermal method control of basic sort forming defects of oak (rot, twigs, cracks) were defined in saw-timbers. A method and line of thermal non-destructive exposure of sort forming defects of wood are developed and offered in the saw-timbers of initial humidity. The way of control of identification process of wood defects was developed for the offered method and line. Recommendations for logging producers from wood of oak are worked out that are implemented at three enterprises, that help to reduce the material consumption of production

Ключові слова

лісоматеріали круглі, пиломатеріали, заготовки, вади деревини дуба, ідентифікація вад деревини, тепловий неруйнівний метод контролю, корисний вихід, якісний вихід

Бібліографічний опис

Засоби удосконалення технології виготовлення заготовок з деревини дуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / С. М. Мазурчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання