Обліково-аналітичне забезпечення управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів обліково-аналітичного забезпечення управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств як передумови формування конкурентних переваг і стабілізації їх соціально-економічного зростання. У ході вивчення й узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел визначено сутність поняття стратегічного розвитку підприємств з урахуванням його особливостей в сільському господарстві. Досліджено процес управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств як об’єкта обліку і аналізу. Проведено діагностику тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств України. Проаналізовано стан облікового відображення процесів і результатів управління сільськогосподарськими підприємствами відповідно до масштабів їх діяльності. Визначено напрями і способи підвищення ефективності реалізації аналітичної функції в процесі стратегічного управління. Удосконалено концепцію системи обліково-аналітичного забезпечення управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств на основі обґрунтування теоретичних та практичних підходів до наділення її елементів сервісними функціями. Розроблено праксеологічну модель обліковоаналітичного забезпечення формування стратегій розвитку підприємства

Опис

The dissertation for a Candidate Degree in Economics in specialty 08.00.09 «Accounting, Analysis and Audit (by Types of Economic Activity)». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the research of theoretical, methodical and practical aspects of accounting and analytical support for strategic development of agricultural enterprises as a precondition for the formation of competitive advantages and stabilization of their socio-economic growth. During the study and generalization of domestic and foreign literary sources the essence of the concept of strategic development of enterprises with regard to its features in agriculture is determined. The process of management of strategic development of agricultural enterprises as an object of accounting and analysis is investigated. Diagnostics of tendencies of the development of agricultural enterprises of Ukraine is conducted. The state of account reflection of processes and results of management of agricultural enterprises in accordance with the scale of their activity is analyzed. The directions and ways of increasing the efficiency of analytical function realization in the process of strategic management are determined. The concept of the system of accounting and analytical support for strategic development of agricultural enterprises has been improved on the basis of substantiation of theoretical and practical approaches to the allocation of its elements by service functions. A prakseologic model of accounting and analytical support for the formation of enterprise development strategies has been developed

Ключові слова

облік, аналіз, управління, обліково-аналітичне забезпечення, розвиток, стратегія, сільськогосподарські підприємства, управління стратегічним розвитком, фінансовий облік, управлінський облік, стратегічний облік

Бібліографічний опис

Обліково-аналітичне забезпечення управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Л.М. Рябенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 26 с

Зібрання