Аутекологія росту та стійкості сортів Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі представлені результати комплексних експериментальних досліджень біологічних і екологічних особливостей рослин сортів H. rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України. Досліджено сезонні ритми росту і розвитку, стадії онтоморфогенезу, особливості росту та розвитку надземної та кореневої систем. Наведено результати досліджень регенераційної здатності рослин сортів H. rhamnoides та виявлено переваги препарату КАНО у порівнянні з іншими біологічно активними речовинами для підвищення регенераційної здатності стеблових живців. Визначено рівень адаптації рослин за їх біологічними та екологічними особливостями. Польовими методами досліджено питання стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, зокрема встановлено зимостійкість і посухостійкість. Лабораторними методами визначено морозостійкість видів, а також особливості водного режиму пагонів. Висвітлено питання відношення до вологості й родючості ґрунту. На основі проведених експериментальних досліджень подано оцінку успішності інтродукції й декоративності та запропоновано практичні рекомендації щодо перспектив розмноження та вирощування

Опис

Dissertation for the degree of candidate of biological sciences, specialty 06.03.01 – forest cultures and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. The thesis presents the results of experimental studies of complex biological and ecological characteristics of plant varieties of H. rhamnoides L. in Right-Bank Forest- Steppe of Ukraine. The seasonal rhythms of growth and development stage ontomorphogenesis, especially the growth and development of aboveground and root systems. The results of studies of the regenerative capacity of plant varieties of H. rhamnoides and identified benefits of the drug KANO compared with other active ingredients to enhance the regenerative capacity of stem cuttings. The level of adaptation of plants to their biological and ecological characteristics. Field methods studied questions of plant resistance to adverse environmental conditions, such as drought resistance and winter hardiness is installed. Laboratory methods defined frost species, and especially the water regime shoots. The questions related to moisture and soil fertility. On the basis of experimental studies assessed the success of the introduction and decorative and practical recommendations concerning the prospects of breeding and rearing

Ключові слова

H. rhamnoides L., сезонний ріст і розвиток, онтогенез, інтродукція, біолого-екологічні особливості, морозостійкість, посухостійкість, розмноження, декоративність, перспективність

Бібліографічний опис

Аутекологія росту та стійкості сортів Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / І. І. Миколайко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання