Молекулярна діагностика та ідентифікація вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Проведено моніторинг території України для пошуку вірусу некротичного пожовтіння жилок (ВНПЖБ), який було використано в якості позитивного контролю для розробки системи діагностики та ідентифікації ВНПЖБ на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Встановлено присутність білкових компонентів у зразках цукрових буряків методом імуноферментного аналізу. За використання біотесту та електронної мікроскопії підтверджено наявність ВНПЖБ. Отримано поліклональні антитіла до ВНПЖБ. Розроблено тест-систему на основі полімеразної ланцюгової реакції для діагностики та ідентифікації ВНПЖБ із праймерами, комплементарними до консервативних послідовностей гена, що кодує білок оболонки вірусу та підібрано оптимальні умови проведення ПЛР. Розроблено ПЛР тест-системи для ідентифікації сегментів генома ВНПЖБ і створено плазмідні стандарти для кількісного аналізу елементів експресії генома ВНПЖБ. З’ясовано генетичні особливості українського ізоляту ВНПЖБ. Сиквеновано повнорозмірну нуклеотидну послідовність гена білка оболонки і часткову нуклеотидну послідовність РНК-1 українського ізоляту ВНПЖБ та занесено сиквенси українського ізоляту ВНПЖБ у генетичний банк даних

Опис

Thesis for the scientific degree of candidate of science in biology, specialty 06.01.11 – Phytopathology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The monitoring of Ukrainian agrocoenosis has been made for Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) searching, which was used as a positive control for the development of diagnostics based on polymerase chain reaction (PCR). ELISA method has established the presence of protein in the samples of sugar beet. Using bioassays and electron microscopy has confirmed the presence of BNYVV. Polyclonal antibodies for BNYVV identification have been obtained. A test-system has been developed based on polymerase chain reaction for diagnosis and identification of BNYVV with complementary primers to the conserved sequences of gene that encoding the virus coat protein. Also the optimum conditions for PCR have been established. PCR test-systems for segments identification of BNYVV have been developed and plasmid standards for the quantitative analysis of genome expression elements have been created. The genetic features of Ukrainian isolate of BNYVV have been established. The full-size nucleotide sequence of coat protein and partial nucleotide sequence of RNA-1 have been established and deposited into a genetic database

Ключові слова

ВНПЖБ, діагностика, ідентифікація, вірус, ген, білок, ПЛР, РНК

Бібліографічний опис

Молекулярна діагностика та ідентифікація вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біолог. наук: 06.01.11 - фітопатологія / К. В. Гринчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання