Трансформація та оптимізація орендного сільськогосподарського землекористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. У дисертаційному дослідженні виконано комплексний теоретичний аналіз сучасного стану використання земель сільськогосподарського призначення в умовах орендних відносин. Розроблено методичні підходи до трансформації та оптимізації орендного сільськогосподарського землекористування. Розглянуто цілі та економіко-правові наслідки земельної реформи в Україні. Проаналізовано процес розвитку орендного землекористування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Розкрито особливості утворення та перерозподілу земельної ренти в аграрній сфері. Сформовано методичні та методологічні основи дослідження. Здійснено оцінку сучасного стану приватизації земель та проблем забезпечення сільськогосподарських підприємств земельними ресурсами. Досліджено моделі землекористування (оренда/суборенда земель, емфітевзис, постійне користування, спільна діяльність) в аграрній сфері та їх економіко-правові відмінності. Визначено методичні засади грошової оцінки права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення для землекористувача та землевласника. Значну увагу приділено питанню економічної ефективності використання цих земель підприємствами. Виконано ґрунтовний аналіз сучасного стану та динаміки орендного землекористування сільськогосподарських підприємств Київської області. Розкрито особливості узгодження економічних інтересів між землевласниками та сільськогосподарськими підприємствами. Запропоновано здійснити організаційно-економічне вдосконалення землекористування цих підприємств через індексацію орендної плати з урахуванням результатів господарювання, стимулювання довгострокової оренди і трансформацію права оренди в емфітевзис

Опис

Dissertation for a scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.06 «Economics of Nature Use and Environmental Protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation research, a comprehensive theoretical analysis of the current state of agricultural land use in terms of lease relations and the development of methodological approaches to the transformation and optimization of leased agricultural land use are carried out. The conducted research of goals and economic and legal consequences of land reform in Ukraine. The process of developing leased land use of agricultural enterprises in modern conditions is analyzed. The features of the formation and redistribution of land rent in the agrarian sphere are revealed. The main methodological and methodological bases of the research are formed. The process of land privatization and the problems of providing agricultural enterprises with land resources are analyzed. Existing models of land use (land leasing (sublease), emphyteusis, permanent use, joint activities) in the agrarian sphere and their economic and legal differences have been studied. Methodical bases of monetary estimation of the right to use land plots of agricultural purpose in the context of assessment for the land user and assessment for the landowner are determined. The issue of economic efficiency of land use by agricultural enterprises is investigated. The current state and dynamics of leased land use of agricultural enterprises in the Kyiv region are studied. The features of the coordination of economic interests between landowners and agricultural enterprises are disclosed. Proposed organizational and economic improvement of land use of agricultural enterprises through indexation of rent taking into account the results of management, stimulation of long-term lease and transformation of lease rights into the emphyteusis

Ключові слова

трансформація, оптимізація, земельна рента, землі сільськогосподарського призначення, оренда земель, емфітевзис

Бібліографічний опис

Трансформація та оптимізація орендного сільськогосподарського землекористування: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Л.Л. Кольоса ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 25 с.

Зібрання