Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми – формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі. Обґрунтовано теоретичні та методичні засади і розроблено концепцію формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі. Узагальнено основні положення вітчизняних і міжнародних стандартів підготовки перекладачів, стандартів їхньої професійної діяльності, нормативних документів щодо сутності та змісту інформаційної компетентності перекладачів. Розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі, яка включає такі блоки: цільовий; теоретико-методологічний; стратегічно-нормативний; організаційно-змістовий; діагностичний; результативний. Визначено організаційно-педагогічні умови формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах. Сформульовано визначення поняття «інформаційна компетентність перекладача». Уточнено критерії сформованості компонентів інформаційної компетентності майбутніх перекладачів (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний) з відповідними показниками та рівні її сформованості (низький (репродуктивний), середній (технологізований), достатній (конструктивний), високий (продуктивний). Розроблено та впроваджено спецкурс «Інформаційні технології в перекладацьких проектах»

Опис

The thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in specialties 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education and 13.00.10 – Information and Communication Technologies in Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis presents a theoretical synthesis and proposes solving actual scientific problem of formation of information competence of translators for the agricultural sector. Theoretical and methodological foundations of formation of information competence of translators for the agricultural sector are substantiated and the concept of this process is designed. The main regulations of national and international standards for training translators, standards of their professional activities and normative documents about content of information competence of translators are summarized. A model of formation of information competence of translators for the agricultural sector is elaborated, theoretically grounded and experimentally tested. It includes the following units: target unit; theoretical and methodological foundations; strategic and normative principles; organization and contents; diagnostic; outcomes. Organizational and pedagogical conditions of formation of information competence of translators for the agricultural sector in higher educational institutions are defined. The definition of «information competence of translator» is formulated. The criteria of forming components of information competence of translators (motivational, cognitive, activity, personal) with levels (low (reproductive), average (technologized), sufficient (constructive), high (productive) are specified. A special course «Information technologies in translation projects» is developed and implemented

Ключові слова

інформаційна компетентність, концепція формування інформаційної компетентності, перекладацький проект, системи автоматизованого перекладу, майбутні перекладачі для аграрної галузі

Бібліографічний опис

Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Р. О. Тарасенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 40 с

Зібрання