Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню земельно-правових засад запобігання корупції в Україні. У роботі сформульовано авторську позицію щодо сукупності корупційних ризиків у земельних правовідносинах, проаналізовано правові, організаційні та інші фактори, які породжують чи стимулюють корупцію у цих відносинах. Проведено характеристику земельно-процесуальних аспектів запобігання корупції при здійсненні різних функцій управління у галузі земельних відносин. За наслідками дослідження зроблено низку нових наукових висновків з питання запобігання корупції в Україні у сфері земельних відносин, внесено пропозиції щодо вирішення проблемних питань правової практики, удосконалення чинного законодавства

Опис

The thesis for obtaining the scientific degree of a candidate of Law Sciences in the specialization 12.00.06 «Land law; agricultural law; environmental law; natural resources law». – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to complex research of land law aspects of corruption prevention in Ukraine. In this paper, the author suggests complex approach on corruption risks in land relations minimization, analyzes legal, organizational and other factors that give rise to or encourage corruption in these respects. A description of substantive and procedural aspects of corruption prevention in the implementation of various public functions in the sphere of land relations is made. As a result of the study the author made a number of new scientific findings on the prevention of corruption in Ukraine in the sphere of land relations, and suggested proposals aimed at improving of current legislation as well as at resolving certain issues in practice of its application

Ключові слова

державне управління, державний земельний кадастр, дискреційні повноваження, земельне законодавство, земельні правовідносини, земельні торги, корупційний ризик, корупція

Бібліографічний опис

Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / С. В. Куренда ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 18 с

Зібрання