Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні. Сформульовано визначення поняття «екологічне сільське господарство», особливості та переваги сільськогосподарського виробництва органічної продукції. Визначено та проаналізовано зміст понять «правові принципи органічного виробництва» та «правовідносини щодо органічного виробництва», а також наведено їх класифікацію. Сформульовано визначення поняття «виробництво органічної продукції» з врахуванням кола суб’єктів, залучених до нього, та комплексу їх прав та обов’язків. Основним правом в цій сфері визначається право на виробництво органічної продукції (сировини). Сформульовано визначення поняття «управління виробництвом органічної продукції (сировини)», а також визначено систему органів державного управління спеціальної компетенції щодо виробництва органічної продукції в Україні. Визначено зміст поняття «контроль у сфері органічного виробництва», коло державних органів, які здійснюють його, а також види (форми) державного контролю в цій сфері. Здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку законодавства про органічне виробництво в Україні, у Європейському Союзі та державах-членах ЄС. Визначено, що правове регулювання органічного виробництва поєднує в собі положення законодавства щодо охорони здоров’я, торгівлі, охорони довкілля, гуманного поводження з тваринами та етичні питання. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні

Опис

The dissertation for obtaining the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.06 «Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resources Law». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis is devoted to complex research of legal regulation of organic agricultural production in Ukraine. The definition «ecological agriculture», features and benefits of agricultural organic production are formulated. The definitions «legal principles of organic production» and «relationships on organic production» are identified and analyzed. Their classification is presented. The definition of «organic production» with the range of actors involved in it, and a set of rights and obligations are formulated. The right to organic production is identified as the main right in this field. The definition «management of organic production» is presented with description of the system of governmental agencies in the field of public administration over organic production in Ukraine. The definition «control over production of organic products (raw materials)» is given too. The system of governmental bodies and types (forms) of state control in the given field is also described. The comparative analysis is made about trends on the legal regulation of organic production in Ukraine, the European Union and the EU member-states. It is determined that the regulation of organic production combines the provisions of the legislation on health care, trade, environmental protection, humane treatment of animals and ethical issues. As a result, proposals for improving the legal regulation of organic agricultural production in Ukraine are formulated

Ключові слова

органічне виробництво, правове регулювання, екологічне сільське господарство, принципи органічного виробництва, виробництво та введення в обіг органічної продукції (сировини), правовідносини щодо органічного виробництва, державне управління, державний контроль

Бібліографічний опис

Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.06 " Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / В.О. Мельник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с.

Зібрання