Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за застосування антибіотику фторхінолонового ряду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Уперше в Україні визначено середньосмертельну дозу для білих лабораторних мишей (2050±804,62 мг/кг) нового ветеринарного препарату Даноксан-50 та встановлено вміст залишкових кількостей данофлоксацину мезилату в органах і тканинах білих лабораторних мишей та продуктах забою курчат-бройлерів. Визначено період виведення данофлоксацину мезилату з м’язів стегна, грудних м’язів, серця, м’язової частини шлунка курчат-бройлерів та встановлено, що залишкові кількості антибіотика не перевищують максимально допустимі рівні згідно Директиви Європейського Союзу 37/2010 на 120 годину після останнього введення препарату Даноксан-50. Застосування препарату Даноксан-50 в дозі 0,1 мл/кг маси тіла курчат-бройлерів, негативно впливає на показники забійного виходу тушок курчат-бройлерів на 24 годину та масу їстівних органів, зокрема масу серця на 96 годину після його останнього застосування. Встановлено, що препарат Даноксан-50 при застосуванні в дозі 0,1 мл/кг маси тіла курчат-бройлерів призводить до зменшення вмісту вологи в грудних м’язах на 24 і 72 годину, до збільшення вмісту білка на 24, 48, 72 та 96 годину, до збільшення вмісту сухої речовини на 24, 72, 96 годину після його останнього перорального введення

Опис

The thesis for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.09 Veterinary-Sanitary Examination. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. For the first time in Ukraine, we determined the acute toxicity (2050±804.62 mg/kg) of the new veterinary drug Danoksan-50 and found residual amounts of Danofloxacin mesylate in organs and tissues of white laboratory mice and in slaughter products of broiler chickens. We determined the period of withdrawal of Danofloxacin mesylate from thigh muscles, chest muscles, the heart, the ventriculus and determined that trace amounts of antibiotic did not exceed the permitted levels under EU directives 37/2010 on 120 th hours after the last administration. Use of the drug Danoksan-50 at a dose of 0.1 ml/kg body weight of broilers adversely affects to the performance output slaughter broiler carcasses at the 24th hour and the weight of the edible, including a lot of heart at the 96th hour after the last administration. It was established that the drug Danoksan-50 when used in a dose of 0.1 ml/kg body weight of broiler chickens leads to reduction of the moisture content in the pectoral muscle in the 24th and 72th hour, to increase the protein content at 24, 48, 72 and 96th hour to an increase in dry matter content of 24, 72, 96th hour after its last use

Ключові слова

ветеринарно-санітарна оцінка, курчата-бройлери, продукти забою, данофлоксацину мезилат, Даноксан-50

Бібліографічний опис

Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за застосування антибіотику фторхінолонового ряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза" / К. Ю. Палишнюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання