Екологічний моніторинг полігонів твердих побутових відходів і їхній вплив на сільські території

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 03.00.16 «Екологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню впливів полігонів твердих побутових відходів на прилеглі сільські території. Показано, що сучасна експлуатація Миронівського полігону є причиною погіршення якості атмосферного повітря, питних вод та санітарно-гігієнічного стану сільсько-господарських ґрунтів. Результати соціального опитування свідчать щодо високого рівня занепокоєння населення екологічною ситуацією, що виникла у зв’язку із впливом полігону на природне середовище. Доведено, що вплив полігону виходить за межі санітарно-захисної зони, у зв’язку з чим виникає необхідність вдосконалення його системи моніторингу з урахуванням основних загроз для прилеглих сільських територій. Показано, що для уникнення негативного впливу полігонів твердих побутових відходів, межі санітарно-захисної зони потрібно встановлювати відповідно до особливостей екологічних умов їхнього розташування з врахуванням напрямків вітрів, нахилу території і міграції поверхневих та ґрунтових вод. Для удосконалення системи моніторингу необхідно розширити перелік об’єктів дослідження з визначеним переліком показників і періодичністю, додатково включивши до досліджень рослинність, відходи, соціум та кліматичні умови

Опис

Thesis for searching of scientific degree of candidate of agricultural sciences on speciality 03.00.16 «Ecology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the study of the effects of the municipal solid waste landfills on surrounding rural areas. It is shown that use of Myronivka landfilla cause of the deterioration of air quality, drinking water and sanitary status of agricultural soils. Results of social survey show high level of concerns of the environmental situation that arose in connection with the influence of the municipal solid waste landfill in to environment. It is proved that the effect of the municipal solid waste landfill extends beyond the sanitary protection zone; therefore there is a need to improve its monitoring system with consideration of impacts on adjacent rural areas. It is shown that to avoid the negative impact of the municipal solid waste landfills, the boundaries of the sanitary protection zone must be installed in accordance with the characteristics of the environmental conditions of their location, given the direction of prevailing winds, slope of the territory and the migration of surface water and groundwater. To improve it we need to expand the list of monitored objects with a specific list of indicators and frequency, adding the studies of vegetation, waste, society and climate

Ключові слова

сільські території, полігон твердих побутових відходів, шкідливі речовини, сільськогосподарські угіддя, екологічний моніторинг, санітарно-захисна зона

Бібліографічний опис

Екологічний моніторинг полігонів твердих побутових відходів і їхній вплив на сільські території: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 03.00.16 "Екологія" / О.О. Будак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с.

Зібрання