Метицилінрезистентний стафілокок: поширення, біологічні властивості та діагностика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено дослідженням із вивчення проблеми поширення на території України метицилінрезистентних штамів S. aureus (MRSA). Робота містить аналіз результатів проведених бактеріологічних досліджень щодо поширення S. aureus серед тварин, в зразках продукції тваринного походження та об’єктів довкілля, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю. У дисертації викладено матеріали щодо результатів виявлення та підтвердження основних біологічних властивостей S. aureus, показано результати з визначення чутливості до антибактеріальних препаратів ізолятів S. aureus та вивчення рівня поширеності MRSA, виявлених методом скринінга із застосуванням специфічного цефалорспоринового маркера цефоксітіну та проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі для виявлення гену mec-A. Вивчено біоплівкоутворюючі властивості у досліджуваних S. aureus. Одержано результати досліджень щодо стійкості штамів MRSA до дезінфікуючих засобів із різними діючими речовинами

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of veterinary sciences on a specialty 16.00.03 «Veterinary Microbiology, Epizootology, Infectious Diseases and Immunology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to researches on studying of a problem of distribution in the territory of Ukraine of methicillin-resistant strains of S. aureus (MRSA). The paper contains an analysis of the results of bacteriological studies on the prevalence of S. aureus among animals, in samples of products of animal origin and environmental objects that are subject to veterinary control. The dissertation presents materials on the results of detection and confirmation of the main biological properties of S. aureus. The results for determining the sensitivity to antibiotics of S. aureus isolates are shown. Studying the prevalence of MRSA detected by screening using a specific cephalosporin marker cefoxitin and conducting polymerase chain reaction in real time studies to detect the mec-A gene. The biofilm-forming properties of the studied S. aureus were studied. The results of research on the resistance of MRSA strains to disinfectants with different active substances were obtained

Ключові слова

антибіотикорезистентність, S. аureus, MRSA, скринінг, специфічний маркер, цефоксітін, дезінфікуючі засоби

Бібліографічний опис

Метицилінрезистентний стафілокок: поширення, біологічні властивості та діагностика: автор. дис. ...кандидата ветеринарних наук: 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" (ветеринарні науки) / Т.Г. Козицька ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 26 с

Зібрання