Повнодеревність та розмірно-якісна структура дерев гіркокаштана звичайного в насадженнях міста Києва

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню повнодеревності та розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва та розроблення відповідних нормативів. Здійснено аналіз особливостей поширення мережі зелених насаджень міста Києва. Наведено дані асортименту деревних видів вуличних посадок і розраховано ступінь забезпеченості населення міста Києва зеленими насадженнями. Викладено результати дослідження повнодеревності, зв’язків основних таксаційних показників дерев гіркокаштана звичайного з показниками крони, розмірно-якісної структури дерев, порівняння розроблених нормативів із чинними аналогами. Отримано математичні моделі видового числа дерева, об’єму дерева, відсотка об’єму стовбура дерева, розмірно-якісних категорій дерев гіркокаштана звичайного. Розроблено безрозрядні нормативи об’єму та розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва

Опис

Thesis research for degree of a candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.02 Forest Inventory and Forest Measurement. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the study of stacked-volume ratio and size-quality structure of Aesculus hippocastanum trees in green stands of Kyiv and the development of the appropriate standards. An analysis of the features of network distribution of green forest in Kyiv city was done. The data of assortment of tree types of street plantings and the estimated degree of provision of Kyiv population by green plantations are given. The results of the study of stacked-volume ratio, connections of the basic forest evaluation indexes of Aesculus hippocastanum trees with the crown indexes, size-qualitaty tree structure, comparison of the developed standards with the existing analogues are shown. The mathematical models of the tree species number, tree volume, volume percentage of the tree trunk, size-quality categories of Aesculus hippocastanum trees were obtained. Non-category standards of volume and size-quality structure of Aesculus hippocastanum trees in green stands of Kyiv were developed

Ключові слова

зелені насадження, математична модель, видове число дерева, об’єм дерева, об’єм стовбура, об’єм крони, розмірно-якісна структура дерев, ділова деревина, матеріальна оцінка деревини

Бібліографічний опис

Повнодеревність та розмірно-якісна структура дерев гіркокаштана звичайного в насадженнях міста Києва: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація" / О.М.Леснік ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання