Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. У ході дослідження здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної проблеми формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі. Уточнено сутнісний зміст поняття «інноваційна культура майбутніх культурологів» та споріднених з ним понять: «інноваційне знання, інноваційна діяльність, інноваційний спосіб мислення». Визначено, обґрунтовано і розроблено теоретичні та методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у процесі професійної підготовки. Інтегративним чинником реалізації цих основ в реальну освітню практику ВНЗ є система таких організаційно-педагогічних умов: спрямованість навчально-виховного процесу на підвищення рівня загальної культури та морально-етичних якостей студентської молоді; створення інформаційного простору сучасного інноваційного соціокультурного знання, залученого для сприяння розвитку інноваційного потенціалу майбутніх культурологів на основі синергетичної парадигми фундаментальності науки і освіти; формування інноваційно-діяльнісного середовища, спрямованого на розвиток інноваційних знань, інноваційного способу мислення та інноваційності особистості студента; розвиток позитивного мотиваційно-ціннісного ставлення студента до «нового» як підґрунття у постійному самовдосконаленні та самореалізації в процесі майбутньої професійної практики та з метою життєвого самовизначення; удосконалення дидактичного забезпечення реалізації принципу єдності змістової, процесуальної і мотиваційно-ціннісної сторін навчально- пізнавальної діяльності інноваційного характеру засобами міжпредметної взаємодії на основі ідеї емерджентності, розроблення і впровадження професійно- орієнтованих мультидисциплінарних дидактичних комплексів у межах експериментальної структурно-функціональної моделі цього процесу. Модель охоплює шість складників: цільовий (мета, завдання); методологічний (базисні компоненти, функції інноваційної культури, концептуальні підходи, основоположні ідеї, дидактичні принципи); змістовий (структурні компонентизмісту, програма формування досліджуваної якості фахівця); операційний (поведінково-діяльнісний) (дидактичний інструментарій (послідовність і доцільність підбору методів, організаційних форм і засобів навчання)), епістемологічні основи, сфери та етапи діяльності); технологічний (організаційно- педагогічні умови, МДК «Культура і наука»); емпіричний (педагогічний експеримент, експертна та діагностична оцінка). Результати дослідження апробовано і впроваджено в освітню практику вищих навчальних закладів

Опис

The thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.– Kiev, 2015. The theoretical generalization is carried out and the new decision of the relevant problem of innovation culture formation in future culturologists in higher educational establishment is offered in the study. The essential content of the concept of “innovation culture of the future culturologists” and related concepts with it: innovative knowledge, innovation activity, innovative thinking is specified. The organizational and pedagogical conditions of innovative culture formation in the future culturologists in the process of general professional training is proved developed. The integrative factor of realization of these foundations in a real university educational practice is a system of organizational and pedagogical conditions: orientation of educational process to increase the level of general culture, moral and ethical qualities of students, the creation of information space of modern innovative socio-cultural knowledge, involved to promote the innovation potential of future culturologists, based on a system-synergetic paradigm of fundamental science and education, the formation of innovative environment-activity aimed at developing innovative knowledge, innovative thinking and innovative personality of the student, the development of a positive motivational and value attitude of the student to the “new” as a foundation in constant self-improvement and self-realization in the process of future professional practice and self-determination for the purpose of life, improvement of didactic ensuring the implementation of the principle of unity of content, procedural and motivational-value sides of teaching and learning activities of innovative nature by means of interdisciplinary cooperation on the basis of the idea of emergency, development and implementation of professional-oriented interdisciplinary teaching facilities within the experimental structural and functional model of this process. The model covers six sections: target (aim, objectives); methodological (basic components, innovative culture functions, conceptual approaches, the basic ideas, didactic principles); substantial (structural content components, the program for the formation of the expert’s investigational quality); operating (behaviorally-activity) (didactic tools (consistency and appropriateness of the methods’ selection, organizational forms and teaching aids), epistemological foundations, spheres and stages of activity); technological (organizational and pedagogical conditions DDC “Culture and Science”); empirical (pedagogical experiment, expertise and diagnostic assessment). The study results are approved and implemented in educational practice of higher educational establishments

Ключові слова

професійна підготовка, інноваційна культура майбутніх культурологів, експериментальна структурно-функціональна модель, інноваційний мультидисциплінарний дидактичний комплекс «Культура і наука», міжпредметна взаємодія дисциплін

Бібліографічний опис

Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / К. М. Кириленко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 40 с

Зібрання