Низькотемпературне сушіння пилопродукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної задачі – визначення тривалості низькотемпературного сушіння пилопродукції шляхом врахування технологічних особливостей процесу та ймовірнісних початкових і граничних умов. Установлено можливість низькотемпературне сушіння пилопродукції представляти як релаксаційний процес. Визначено, що в процесах сушіння деревини наявний активаційний механізм та знайдено числові значення енергії активації для різних порід деревини. Отримано середні розміри порожнин деревини, що беруть участь у процесі видалення вологи під час низькотемпературного сушіння, та встановлено взаємозв’язок між розмірами порожнин і часом релаксації. Запропоновано метод розрахунку тривалості низькотемпературного сушіння на основі розв’язку рівняння поточної вологості пиломатеріалів з урахуванням термодинамічних особливостей проходження процесу. Вперше отримано значення коефіцієнта, що враховує нерівномірність розподілення аеродинамічного поля в камері, та дисперсію початкової вологості пиломатеріалів – для уточнення традиційного табличного методу розрахунку тривалості сушіння, що продовжить життєвий цикл виробів з деревини та збереже лісові ресурси

Опис

The thesis is for Candidate Degree of Technical Sciences with the specialty 05.23.06 – wood technology, furniture and wooden goods production. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to solution of actual scientific and practical problem of determining the length of the low temperature drying of saw timbers by consideration of technological features of the process and possible initial and boundary conditions. It was set that the possibility of the low temperature drying is presented like a relaxation process. It was defined that an activation mechanism is present at the process of drying the wood and the numerical value of activation energy for different wood was found. It was received the average size of the cavities of the wood which take part in the process of the moisture removal during the low temperature drying and it was set the interconnection between the size of the cavities and the relaxation time. It was offered the method of calculating the duration of the low temperature drying based on the solution of the equate of the current humidity of saw timbers byconsidering thermo-dynamic features of the process. For the first time, it was received the coefficient that considers the irregularity of distribution of aerodynamic field in the cell and variance initial moisture content of the saw timbers to clarify the traditional tabular calculating method of the length of the drying which will continue the life of the products made of wood and save the forest resources

Ключові слова

низькотемпературне сушіння пилопродукції, технологічні параметри, енергія активації, термодинамічні коефіцієнти, тривалість сушіння

Бібліографічний опис

Низькотемпературне сушіння пилопродукції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч.наук: 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / А. К. Спірочкін ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання