Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою кролів за використання водорозчинної форми вітаміну Е

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Проведено аналіз якості продуктів забою кролів, отриманих під час випоювання вітаміну Е у водорозчинній формі у дозі 1 мг/гол. Досліджено органолептичні, хімічні, мікробіологічні, токсикологічні показники та біологічну цінність м’яса, отриманого від кролів, яким застосовували вітамін Е у водорозчинній формі впродовж 35 діб перед забоєм. Науково обґрунтовано показники якості продуктів забою, отриманих від кролів, яким випоювали вітамін Е у водорозчинній формі. Вперше в Україні теоретично та експериментально обґрунтовано дозу вітаміну Е у водорозчинній формі для кролів і вивчено показники якості продуктів забою. Дозу вітаміну Е у водорозчинній формі підтверджено дослідами на біологічній моделі лабораторних мишей за тривалого випоювання їм цього вітаміну. Для ветеринарно-санітарної експертизи м’яса, отриманого від кролів яким, застосовували вітамін Е у водорозчинній формі, запропоновано «Методичні рекомендації з ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою кролів за використання водорозчинної форми вітаміну Е»

Опис

Dissertation for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.09 – veterinary-sanitary examination. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The quality of slaughtered rabbit products received after feeding animals with water-soluble vitamin E at the dose of 1 mg per head has been analyzed. Organolaptic, physical, chemical, microbiological and toxicological indicators as well as biological value of the meat obtained from rabbits pre-fed with water-soluble vitamin E during 35 days before slaughtering have been studied. The indicators of the quality of slaughter products obtained from rabbits which were filled with water-soluble vitamin E are scientifically substantiated. For the first time in Ukraine the dose of water-soluble vitamin E for rabbits has been theoretically and experimentally grounded and indicators of the slaughter product quality have been studied. The dose of vitamin E in water-soluble form is proven by experiments with biological models of laboratory mice which had been continuously bottle-fed with this vitamin.For postmortem examination of meat obtained from rabbits pre-fed with vitamin E in water-soluble form the author has developed «Methodological recommendations on postmortem examination of products of slaughtered rabbits pre-fed with water-soluble form of vitamin E».

Ключові слова

вітамін Е, продукти забою, кролі, якість, ветеринарно-санітарна оцінка

Бібліографічний опис

Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою кролів за використання водорозчинної форми вітаміну Е: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.09 - ветеринарно-санітарна експертиза / М. В. Ігнатовська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання