Соціально-економічні засади розвитку сільських територій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено розроблення соціально-економічних засад розвитку сільських територій, що передбачає одночасну наявність позитивних тенденцій у виробничій підсистемі, а також зростання рівня життя населення. Тому стратегія розвитку сільських територій повинна включати як складові стратегії розвитку виробничої підсистеми, соціальної сфери та управління реалізацією зазначеної стратегії. Здійснено оцінку відповідності динаміки виробничої системи, демографічної сфери та рівня життя населення сільських територій Полтавської області траєкторії розвитку із застосуванням методу динамічного нормативу. Обґрунтовано стратегію розвитку виробничої підсистеми сільських територій області на основі поєднання екстенсивних та інтенсивних чинників, основні напрями розбудови соціальної сфери села, а також напрями вдосконалення управління розвитком сільських територій з урахуванням диференціації районів області щодо можливостей само-забезпечення розвитку сільських територій

Опис

The dissertation is for the degree of economic sciences, candidate, specialty 08.00.03 – Economics and Management of the National Economy. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the development of social and economic principles of rural development, which involves the simultaneous existence of positive trends in the production subsystem and rising living standards. Therefore, the strategy of development of rural territories should include strategies development of production subsystem, social services and also managing the implementation of this strategy. The estimation of congruence of production system dynamics, demographic scope and standard of living of rural areas in the Poltava region development by applying the method of dynamic norms. The strategy for production subsystem rural area through a combination of extensive and intensive factors has been grounded; the main areas of social development of rural territories as well as areas to improve management of the development of rural territories with regard to differentiating areas of the field on the possibilities of self-sustainable rural development have been justified

Ключові слова

сільські території, соціально-економічний розвиток, рівень життя, соціальна сфера, стратегія розвитку

Бібліографічний опис

Соціально-економічні засади розвитку сільських територій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / О. О. Рубан ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с.

Зібрання