Стабілізація отримання садивного матеріалу сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за дії препаратів з фітостимулювальною активністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 03.00.12 «Фізіологія рослин». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено актуальній науковій проблемі, зокрема дослідженню фізіологічних основ застосування препаратів з різновекторною фітостимулювальною активністю для стабілізації отримання садивного матеріалу сосни звичайної. Показано можливість отримання високоякісного і біологічно стійкого садивного матеріалу рослин сосни звичайної за допомогою використання препаратів з фітостимулювальною активністю (біостимуляторів росту і мікродобрив) в лабораторних та польових умовах. Розроблено технологічні прийоми підвищення посівних якостей насіння та стабілізації морфометричних показників садивного матеріалу сосни звичайної. Проведено комплексне дослідження фізіологічної активності біостимулятора росту «Стимпо» і його впливу на ростові процеси садивного матеріалу рослин сосни звичайної. Показано можливість використання біостимулятора «Регоплант» як регулятора активності кореневої системи. Розроблено технологічні основи застосування біостимулятора росту «Регоплант» для підвищення приживлюваності та стабілізації біометричних показників саджанців сосни звичайної. Уперше експериментально підтверджено, що багатокомпонентне мікродобриво «Аватар-1» має властивості регулятора росту садивного матеріалу рослин сосни звичайної. Науково обґрунтовано і доведено високу ефективність використання препаратів з фітостимулювальною активністю для активізації фізіолого-біохімічних процесів садивного матеріалу сосни звичайної. З’ясовано, що ефективність впливу препарату «Стимпо» полягає у зростанні пулів води, фенольних сполук і ферменту пероксидази й зменшенні величини водного дефіциту та інтенсивності транспірації проростків сосни звичайної порівняно з контролем. Запропоновано методичні підходи для отримання високоякісного садивного матеріалу сосни звичайної, які включають попереднє замочування насіння та кореневої системи саджанців рослини сосни звичайної у водних розчинах препаратів з фітостимулювальною активністю. Фізіологічні реакції садивного матеріалу рослин сосни звичайної на застосування фітостимулювальних речовин можна використовувати для оцінки біологічної ефективності нових препаратів регуляторів росту з природної сировини. Розроблені ефективні прийоми підвищення кількості і якості сформованого садивного матеріалу сосни звичайної не потребують значних матеріальних затрат та зміни технологічного процесу вирощування

Опис

Thesis for Ph. D. level at agricultural sciences, specialty 03.00.12 - plant physiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to actual scientific problem, including the investigation of the physiological basis of a medicine with varied phytostimulating activity to stabilize receiving planting material of Scots pine. The principal possibility of obtaining high quality and biologically resistant planting material of Scots pine plants with phytostimulating medicine activity (growth of biostimulants and micronutrients) are shown. Growth activity in laboratory and field conditions in different model systems were studied and technological methods to increase sowing qualities of seeds and planting material and morphometric parameters of Scots pine were developed. A comprehensive study of the physiological activity of growth was carried out by biostimulator "Stympo". Its impact on growth processes of planting material Scots pine were studied. The possibility of using biostimulator "Regoplant" as a regulator of root activity and technology of its application to improve the survival rate and biometric parameters Scots pine seedlings were shown. For the first time it was experimentally confirmed that multi-micronutrient "Avatar-1" has the properties of growth regulator of the planting material of Scots pine. High efficiency of medicine with phytostimulating activity to enhance physiological and biochemical processes of planting material Scots pine were scientifically substantiated and experimentally proved. The stimulatory effect of the medicine "Stympo" causes the improvement of the functioning of endogenous regulation of physiological processes, including the growth of the merger of water, phenolic compounds and peroxidase enzymes and reducement of the amount of water shortages and intensity of the transpiration of Scots pine seedlings compared to control. The highly effective approaches for getting high-quality planting material of Scots pine, which includes pre-soaking seeds and root plants Scots pine seedlings in aqueous solutions of phytostimulating medicines were offered. The investigated range of physiological responses of planting material of Scots pine by using phytostimulating substances could be used to evaluate the effectiveness of new drugs of biological growth regulators on natural raw materials. The effective methods of increasing the quantity and quality of formed planting material of Scots pine that do not require considerable expenses and changes in the technological process of cultivation were developed

Ключові слова

Pinus sylvestris L., насіння, садивний матеріал, препарати з фітостимулювальною активністю, ростові процеси, морфологічні і фізіологічні показники, схожість, приживлюваність

Бібліографічний опис

Стабілізація отримання садивного матеріалу сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за дії препаратів з фітостимулювальною активністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Ю. М. Савченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання