Еколого-економічна оцінка рекреаційного потенціалу землекористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційному дослідженні здійснено комплексний аналіз теоретичних та практичних засад рекреаційної діяльності як форми природо-користування. Розкрито зміст понять «землі рекреаційного призначення» і «рекреаційні території». Проаналізовано організаційно-правові передумови охорони земель рекреаційного призначення. Вказано на доцільність розподілу рекреаційної діяльності за тривалістю, масштабом, характером організації, сезонністю, місцем організації, характером залучених рекреаційних ресурсів, віковою характеристикою та кількістю учасників. Зазначено, що методично рекреаційне природокористування слід розглядати як єдність процесів організації рекреації населення з використанням природних ресурсів і умов, передбачення змін стану навколишнього природного середовища під впливом рекреаційної діяльності, задоволення потреб населення у природних рекреаційних ресурсах і відновлення робочої сили. Розкрито наукові засади регулювання рекреаційного навантаження на природно-територіальні комплекси. Досліджено організацію рекреаційних територій, їх функціональне районування і зонування. Розроблено класифікацію земель за рекреаційною придатністю та функціональними видами рекреації. Установлено, що одним із найважливіших методів управління рекреаційним навантаженням є принцип функціонального районування і зонування території, під яким розуміють проектування територіального балансу потреб людини, з одного боку, та можливостей природи – з іншого. Розглянуто еколого-економічну оцінку рекреаційного потенціалу регіону. Сформовано систему землеохоронних заходів на землях рекреаційного призначення. Розраховано еколого-економічну ефективність удосконалення рекреаційного землекористування регіону. Вказано, що рекреаційний потенціал Київської області зосереджений на землекористуваннях практично всіх категорій земель, однак найбільш сприятливі умови для рекреації формуються на землях рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного і лісогосподарського призначення та водного фонду

Опис

The thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.06 Economics of Natural Resources and Environment. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In the thesis a comprehensive analysis of the theoretical and practical foundations of recreational activities as a form of nature. The concept of land recreational use and recreational areas. The analysis of organizational and legal prerequisites for land protection and recreational purposes. Indicated that it is expedient distribution of recreational activities, duration, scope, nature organizations, seasonality, local organizations involved in recreational resources of nature, age characteristics of participants and number of participants. Methodically recreational nature should be seen as the unity of such processes as the organization of public recreation using the natural resources and environment, predicting environmental changes under the influence of recreational activities to meet the needs of the population in natural resource recreation and renewal of labor is Indicated that. Scientific basis for regulating recreational load on natural-territorial complexes. Investigated the organization of recreational areas, their functional zoning and zoning is disclosed. The classification of lands for recreational fitness and functional types of recreation. It was established that one of the most important management of recreation is the principle of functional zoning and zoning, which refers to the design of territorial balance human needs on the one hand and opportunities of nature on the other. Environmental and economic assessment of the recreational potential of the region is considered. The current system of land protection measures on recreational land. Environmental and economic efficiency improvement of recreational land use in the region is estimated. That recreational potential Kyiv region focuses on land use virtually all categories of land, but the most favorable conditions for recreation on land consisting of recreational, health, historical, cultural, nature preserves and other conservation purposes, forestry purposes and water resources is indicated

Ключові слова

землі рекреаційного призначення, землекористування, природний потенціал, охорона земель, вартість земель

Бібліографічний опис

Еколого-економічна оцінка рекреаційного потенціалу землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / А. М. Полтавець ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с.

Зібрання