Метаболічна функція печінки свиней в залежності від типу вищої нервової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу метаболічних процесів у печінці свиней різних типів вищої нервової діяльності. В роботі описані відмінності показників обміну вуглеводів, ліпідів, пігментів та білків в сироватці крові, в синтезі або перетворенні яких приймає участь печінка у свиней з різним ступенем прояву сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів. Вперше вивчено особливості впливу різних типів вищої нервової діяльності на функціональну активність печінки в процесах обміну речовин. У дослідах встановлено вірогідне перевищення інтенсивності реакцій перетворення у печінці свиней сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності вуглеводних, ліпідних, білкових та пігментних компонентів у порівнянні із тваринами сильного врівноваженого інертного, сильного неврівноваженого та слабкого типів. Встановлено кореляційний зв’язок між основними властивостями коркових процесів та показниками перетворення вуглеводів у печінці, синтезу і транспорту жирів, обміном білірубіну, білоксинтезуючою функцією печінки, реакціями трансамінування, процесами знешкодження аміаку, при цьому сила та врівноваженість нервових процесів в переважній більшості характеризуваласьвисокою кореляційною залежністю, а з показниками рухливості взаємозв’язок був менш значимим із різним ступенем сили впливу

Опис

The thesis submitted for the research degree of Candidate of Veterinary Sciences, specialty 03.00.13 – Human and animal Physiology. – National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to research of features of the metabolic processes in the liver of pigs with different types of higher nervous activity. This dissertation describes the differences between metabolic parameters of carbohydrates, lipids, pigments and proteins metabolism in the serum, which synthesis or transformation occurs in the liver in pigs with different degree of manifestation of strength, balance and mobility of cortical processes. For the first time were investigated features of impact of different types of higher nervous activity on functional activity of the liver in the metabolism. In experiments was established probable exceeding intensity of transformation components of carbohydrate, lipid, protein and pigment metabolism in the liver of pigs strong balanced mobile type compared to other typological groups of pigs. Established correlation between the basic properties of cortical processes and parameters of carbohydrates transformation in the liver, the processes of synthesis and transport fats, metabolism of bilirubin, liver function in protein synthesis, transamination reactions, removal processes of ammonia, with strength and balance of nerve processes overwhelmingly characterized by high correlation and impact of mobility indicators was less significant with varying degrees of impact forces

Ключові слова

фізіологія, свині, вища нервова діяльність, показники обміну вуглеводів, ліпідів, пігментів, білків, печінка

Бібліографічний опис

Метаболічна функція печінки свиней в залежності від типу вищої нервової діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / А. О. Ландсман ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання