Економічна оцінка лісових ресурсів України та напрями їх капіталізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних основ та вдосконаленню методичних підходів до економічної оцінки лісових ресурсів та напрямів їх подальшої капіталізації як необхідної умови прийняття ефективних управлінських рішень у сфері лісокористування. Запропоновано напрями капіталізації лісових ресурсів шляхом формування організаційно-виробничих, маркетингових механізмів ринкового спрямування та системи використання прав власності на ці ресурси без зміни власника як процесу і ступеня їх залучення в ринковий обіг в ролі джерела капіталу й прибутку шляхом створення відповідних механізмів. Досліджено економічні механізми перетворення лісу із фактору природи в економічне явище, шляхом його залучення в господарський обіг та проголошення права власності на лісові ділянки. Доведено, що фінансизацію активів лісоресурсного походження можна визначити як процес набуття останніми адекватних фінансових вимірів їх вартості та цінності, підпорядкований завданням збереження природних ресурсів, відновлення їх кількісних та якісних параметрів з одночасним задоволенням потреб усіх учасників виробничо-господарських відносин

Опис

Thesis for the candidate of economic sciences, specialty 08.00.06 Economics of Natural Resources and Environment. – National Agriculture University of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to development of theoretical and methodological foundations and methodological approaches to improving the economic assessment of forest resources and areas of further capitalization as a prerequisite for effective decision-making in forest management. Directions capitalization of forest resources by creating organizational and production, marketing mechanisms of market direction and systems using proprietary rights to this resources without change of ownership as a process and the extent of their involvement in market turnover as a source of capital and income through appropriate organizational, economic, financial and other mechanisms. Studied economic mechanisms of forest conversion factor of natural economic phenomenon, through its involvement in economic circulation and the proclamation of ownership of forest areas. Proved that into finance for assets lisoresursnoho origin can be defined as the process of acquiring the latest measurements of adequate financial value and values subordinated to the task of preserving natural resources, restore their quantitative and qualitative parameters while meeting the needs of all participants in industrial and economic relations

Ключові слова

лісові ресурси, економічна оцінка, капіталізація, лісові активи

Бібліографічний опис

Економічна оцінка лісових ресурсів України та напрями їх капіталізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Н. П. Матушевич ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 19 с.

Зібрання