Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень електротехнологічного комплексу для оптичної стимуляції насіння. Під час обробки насіння комбінованим оптичним випромінюванням, унаслідок зміни енергії активації, змінюється біопотенціал та біометричні показники проростків насіння огірка, які прямо пропорційні зміні енергії активації. Отримано залежності зміни біопотенціалу проростків насіння огірка від часу й температури обробки. На підставі досліджень, що найбільше біопотенціал, біометричні показники та врожайність огірка змінюються за дози обробки 25–30 мДж/см2, тому найдоцільнішим режимом оптичної обробки насіння огірка перед посівом є час обробки 2,5–3 хв і температура обробки +38 °С. Проведено моделювання процесу перемішування насіння у квазістаціонарному потоці для рівномірної передпосівної обробки комбінованим оптичним випромінюванням. Наведено результати виробничих випробувань та визначено економічну ефективність застосування електротехнологічного комплексу для комбінованої оптичної стимуляції насіння тепличних культур

Опис

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical sciences on the specialty 05.09.03 «Electrical Engineering Complexes and Systems». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis contains the results of theoretical and experimental studies of electro-technological complex for optical stimulation of seeds. By the treatment of seeds by combined optical radiation as a result of changes in the activation energy biopotential and biometric indicators of plantlets of cucumber seeds varies, which are directly proportional to the change of the activation energy. Dependences of biopotential change of plantlets of cucumber seeds from treatment temperature and time were obtained. On the basis of researches it was found that biopotential, biometric indicators and cucumber yield is changed the most by treatment dose 25–30 mJ/cm2, so the most appropriate regime of optical treatment of cucumber seeds before sowing is treatment time 2.5–3 minutes and treatment temperature is +38 °C. Simulation of mixing process of seeds in a quasi-steady flow for the uniform presowing treatment by combined optical radiation was carried out. Results of production tests are given and the economic efficiency of using the electro-technological complex for the combined optical stimulation of greenhouse crops seeds was determined

Ключові слова

оптичне випромінювання, біометричні показники, насіння, біопотенціал, доза обробки, невизначеність вимірювань, режими обробки, електротехнологічний комплекс

Бібліографічний опис

Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння: автореф. дис. ... кандидата технічних наук 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" / О.І.Романенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання