Прогнозування росту природних соснових деревостанів Полісся України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування і лісова таксація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дослідження представлене в дисертаційній роботі спрямоване на детальне вивчення стану та динаміки таксаційних показників модальних природних соснових деревостанів Полісся України з метою створення моделей динаміки їх основних таксаційних показників та прогнозування росту. У дисертаційній роботі представлено детальний аналіз динаміки таксаційних показників природних соснових деревостанів Полісся України, а також супутніх деревних видів, які формують склад ярусу деревостану. Значну увагу приділено вивченню взаємозв’язку між таксаційними показниками окремих елементів ярусу деревостану. За результатами моделювання отримано моделі динаміки середньої висоти, діаметра, видової висоти, запасу, частки складу деревного виду в ярусі деревостану. Розроблені моделі дозволили отримати таблиці ходу росту модальних соснових деревостанів природного походження Полісся України. В основу системи прогнозування росту деревостану покладено відношення окремого таксаційного показника наступного року до поточного. Використовуючи моделі динаміки окремих таксаційних показників розроблено рівняння для прогнозування росту деревостану. Для перевірки об’єктивностіпрогнозування розроблено модуль актуалізації таксаційних показників деревостану та проведено актуалізацію на період п’яти та десяти років. Порівняльний аналіз усереднених значень середніх висот, діаметрів та запасів деревостану дозволяє стверджувати про об’єктивність отриманих значень порівняно з таксаційними показниками, які не прогнозувалися

Опис

Dissertation for PhD in Agricultural sciences in specialty 06.03.02 – forest management and forest inventory. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Research of the dissertation is directed to advanced study of the condition and dynamics of inventory indexes of modal natural pine trees stands of Ukrainian Polissia in order to create the model of dynamics of main inventory indexes of stands and growth prognosticating. The dissertation presents the detailed analysis of inventory indexes of natural pine tree stands of Ukrainian Polissia and of associated tree species, which form the tree layer. Essential attention is fixed on interconnection of inventory indexes of separate elements of stand’s tree layer. In result of modelling we received the models of average dynamics in height, diameter, species height, store, part of tree species in the tree layer. The developed models allowed forming the tables of growth process of modal pine tree stands of natural origin of Ukrainian Polissia. The system of stand growth prognosticating is grounded on the ratio of separate inventory index of the next year to the current year. Equations for stand growth prognosticating are developed using models of dynamics of separate inventory indexes. In order to check the objectiveness of prognosticating we have developed the module of stand inventory indexes updating and performed updating for the periods of five and ten years. The comparative analyses of averaged indexes of average heights, diameters and stores allows confirming the objectivity of received indexes in comparison with inventory indexes, which were not prognosticated

Ключові слова

сосна звичайна, Полісся України, динамічна бонітетна шкала, модальні деревостани, таблиці ходу росту, актуалізація, прогнозування росту

Бібліографічний опис

Прогнозування росту природних соснових деревостанів Полісся України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.02 - лісовпорядкування і лісова таксація / І. Л. Алексіюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання