Науково-експериментальне обґрунтування діагностики кардіоміопатій у свійского кота

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації приведено результати клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження хворих на кардіоміопатії котів і розроблено схему диференційної діагностики та класифікацію кардіоміопатій у тварин цього виду в умовах мегаполісу. Перебіг кардіоміопатій у свійського кота є переважно безсимптомним (51,7 %). Основними клінічними проявами кардіоміопатій у свійського кота є задишка (32,8 %), набряк легень (25,9 %) і аортальна тромбоемболія (5,2 %). Лабораторні методи діагностики (дослідження крові) в окремих випадках допомагають встановити етіологію кардіоміопатій у свійського кота. Дослідження концентрації тропоніну І в сироватці крові хворих на кардіоміопатії свійських котів дає змогу встановити ступінь пошкодження міокарда, диференціювати первинну чи вторинну є форми кардіоміопатій. Такі інструментальні методи діагностики, як рентгенографія і електрокардіографія є неінформативними для діагностичного підтвердження і диференціювання різних форм кардіоміопатій у свійського кота, але дозволяють оцінити тяжкість перебігу захворювання. Достовірним прижиттєвим методом діагностики і класифікації форм кардіоміопатій у свійського кота є ультразвукове дослідження серця (ехокардіографія), що дає можливість диференціювати гіпертрофічну, рестриктивну, дилятаційну і проміжну форми кардіоміопатій

Опис

The thesis for a candidate degree in veterinary sciences in specialty 16.00.01 «Diagnostics and Therapy of Animals». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation the results of clinical, laboratory and instrumental methods of research of patients with cardiomyopathy of cats are given and the scheme of differential diagnostics and classification of the form of cardiomyopathy in animals of this species in conditions of a megacity has been developed. The course of cardiomyopathy in a domestic cat is predominantly asymptomatic (51.7 %). The main clinical manifestation of cardiomyopathy in a domestic cat is shortness of breath (32.8 %), pulmonary edema (25.9 %) and aortic thromboembolism (5.2 %). Laboratory diagnostic methods (blood tests) in some cases help to establish the etiology of cardiomyopathy in a domestic cat. Investigation of the concentration of troponin I in the blood serum of patients of domestic cats makes it possible to determine the degree of damage to the myocardium, to differentiate the primary or secondary form of cardiomyopathy. Such instrumental diagnostic methods as X-ray and electrocardiography are non-informative for diagnostic confirmation and differentiation of different forms of cardiomyopathy in a domestic cat, but allow to estimate the severityof the course of the disease. True intrauterine method of diagnosis and classification of cardiomyopathies in a domestic cat is the ultrasound examination of the heart (echocardiography), which makes it possible to differentiate the hypertrophic, restrictive, dilatational and intermediate forms of cardiomyopathy

Ключові слова

свійський кіт, кардіоміопатії, міокардит, клінічний прояв, задишка, ехокардіографія, діагностика, лабораторні дослідження

Бібліографічний опис

Науково-експериментальне обґрунтування діагностики кардіоміопатій у свійского кота: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / В.М. Плисюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с

Зібрання