Лінійний електромеханічний перетворювач в системах електродинамічної обробки зварних з'єднань

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено встановленню взаємозвʼязків характеристик електромеханічного перетворювача індукційного типу ударної дії з параметрами та якісними показниками електродинамічного впливу на зварні зʼєднання. Розроблено двовимірну коло-польову математичну модель перехідного процесу розрядження ємності на розгалужене електричне коло з котушкою, індуктивність якої динамічно змінюється, що дає змогу за рахунок регулювання параметрів електромеханічного перетворювача досягти необхідних за технологічними вимогами характеристик електродинамічної обробки. На основі математичного моделювання електрофізичних процесів в електромеханічному перетворювачі індукційного типу для електродинамічної обробки зварних з’єднань, обґрунтовано геометричні параметри масивного диска та площі контакту, за яких створюються необхідні умови для зниження залишкових напружень у зварному шві. Результати дисертаційної роботи загалом розвʼязують актуальне наукове завдання розробки методів розрахунку взаємопов’язаних електрофізичних процесів в системах електродинамічної обробки зварних з’єднань металевих неферомагнітних конструкцій та забезпечення необхідних з технологічних міркувань параметрів – зусиль та густини струму

Опис

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.09.03 «Electrotechnical Сomplexes and Systems». – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Research is dedicated to establishing characteristics relationships between the induction type impact electromechanical transducer and parameters and quality indicators of electrodynamic effects on the welded joints. Developed two-dimensional circle-field mathematical model of transient discharge capacity at the branched electrical circuit with the coil inductance which changes dynamically, allowing by adjusting the parameters of the electromechanical transducer to achieve the necessary technological requirements for the characteristics of electrodynamic processing. Based on mathematical modeling of electrophysical processes in electromechanical transducers induction type for electrodynamic processing of welded joints, reasonably geometrical parameters massive disk and the contact area in which the necessary conditions are created to reduce residual stresses in the weld joints. The results generally solve actual scientific task of developing methods of calculation interrelated electro electrodynamic processes in the systems of processing of welded joints nonferromagnetic metal structures and provide the necessary parameters of technological reasons – the efforts and current density

Ключові слова

залишкові зварювальні напруження, електропластична деформація, електромеханічний перетворювач, метод інтегро-диференційних рівнянь

Бібліографічний опис

Лінійний електромеханічний перетворювач в системах електродинамічної обробки зварних з'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" / В. В. Васюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 25 с.

Зібрання