Патоморфологічні зміни в собак за гострого перебігу бабезіозу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У роботі на основі комплексних досліджень (клінічні, гематологічні, анатомічні, гістологічні, морфометричні, статистичні) вперше в Україні викладено структурну організацію лімфатичних вузлів, селезінки, серця, легень, печінки, нирок собак за гострого перебігу бабезіозу. Вивчено характер та ступінь уражень органів і систем у собак за розвитку патології. За результатами органометричних досліджень з’ясовано, що абсолютна та відносна маси досліджуваних органів у хворих собак є достовірно вищими щодо таких показників у групі контрольних тварин. Морфологічними дослідженнями встановлено, що в організмі хворих тварин B. canis зумовлює порушення гістоархітектоніки та кількісні зміни структури лімфатичних вузлів (дифузний набряк кіркової та мозкової речовин з накопиченням серозного ексудату, зменшення кількості лімфатичних вузликів у 8,5 рази, збільшення середньої площі сполучнотканинної строми у 1,4 рази), селезінки (деформацію лімфатичних вузликів та їх некроз, зменшення площі червоної пульпи у 1,1 рази), серця (потовщення кардіоміоцитів), легень (зменшення площі дихальної поверхні на 13,85 %), печінки (накопичення білірубіну в цитоплазмі гепатоцитів та збільшення їх об’єму у 3,2 рази), нирок (деформацію ниркових тілець та їх некроз). Отримані результати на клітинному, тканинному, органному рівнях доповнюють та поглиблюють сучасні уявлення про морфологічні зміни, які виникають в організмі тварин внаслідок патогенної дії збудника бабезіозу, при цьому ступінь вираження змін залежить від його вірулентності та резистентності організму

Опис

The thesis on the scientific degree of the candidate of the veterinary science by specialty 16.00.02 – the pathology, oncology, morphology of the animals. National University of Life and Environmental Seiences of Ukraine, Kyiv 2015. The paper presents the structural organization of lymph nodes, spleen, heart, lungs, liver, kidney of the dogs under conditions of acute disease. The complex experiments (clinical, hemological, anatomical, histological, morphometric, statistics) were made in Ukraine firstly. The process of pathology rise and the extend of lesions and systems in dogs were studied. The investigations conducted show that the absolute and relative weights of dogs’ organs are higher in groups of testing animals. The morphological experiments with dogs have shown the disfunction of histostructure and quantity changes in lymph nodes structure (diffuse swelling, cortical and corn substances with serous exudate, decrease of quantity of lymph nodes in 8.5 times, increase of connective stroma in 1.4 times), spleen (deformation of lymph nodes and their necrosis, decrease of red splenic pulp in 1.1 times), heart (thickening of cardiomiocell), lungs (decrease of raspiratory surface for 13.85 %), liver (accumulation of bilirubin in cytoplasm and increase of their volume in 3.2 times), kidney (deformation of renal corpuscles and their necroses). The research results on the cellular, tissue, organ level show the todays idea about the morphological changes in the organizations of the animals as a result of pathogenic action of babesiosis. It also depends on virulence and organism resistance

Ключові слова

собаки, бабезіоз, гострий перебіг, морфологічні зміни, лімфатичні вузли, селезінка, серце, легені, печінка, нирки, гістоархітектоніка, морфометричні дослідження, гемосидерин, білірубін

Бібліографічний опис

Патоморфологічні зміни в собак за гострого перебігу бабезіозу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / І. І. Ковальчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання