Епізоотологічний контроль за репродуктивно-респіраторним синдромом та цирковірусною інфекцією свиней в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації викладено нові дані щодо наукового обґрунтування та удосконалення системи епізоотологічного контролю за репродуктивнореспіраторним синдромом та цирковірусною інфекцією свиней, яка включає: проведення серологічного моніторингу; вивчення молекулярно-генетичних характеристик ізолятів збудників; оцінку епізоотичного прояву з визначенням напрямків поширення інфекцій; розроблення системи моделювання та прогнозування; аналіз розвитку епізоотичної ситуації із задіяними заходами профілактики, боротьби й ерадикації репродуктивно-респіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней. На основі проведеного серологічного моніторингу репродуктивнореспіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней у свинарських господарствах України за 2013–2017 рр. доведено, що показник серопревалентності репродуктивно-респіраторного синдрому становить 24,52 %, а цирковірусу другого типу – 68,62 %. За результатами повногеномного секвенування ізолятів цирковірусу другого типу та аналізу нуклеотидних послідовностей підтверджено персистування цирковірусу другого типу серед свійських свиней на території України. Створено власну модель епізоотичного прояву репродуктивнореспіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней. Запропоновано раціональний спосіб визначення коефіцієнта кореляції і його вірогідності для з’ясування зв’язку між репродуктивно-респіраторним синдромом та цирковірусною інфекцією свиней. Представлено середньостроковий прогноз поширення репродуктивнореспіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней до 2022 року, який передбачає: тенденцію до збільшення серопревалентності репродуктивнореспіраторного синдрому (близько 60 % на початку 2019 року й зростатиме в майбутньому) та 97–100 % серопревалентності цирковірусної інфекції свиней упродовж усього прогнозованого періоду (2018–2022 рр.). Вірус цирковірусу другого типу буде поширюватись швидше за вірус репродуктивнореспіраторного синдрому у 2,39 раза за однакових умов

Опис

Thesis for the degree of a candidate of veterinary sciences in specialty 16.00.03 «Veterinary microbiology, epizootiology, infectious diseases and immunology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation presents new data on the scientific substantiation and improvement of the system of epizootological control of porcine reproductive and respiratory syndrome and porcine circovirus infection, which includes: serological monitoring; study of molecular genetic characteristics of isolates of pathogens; estimation of epizootic manifestation with definition of directions of infections spread; development of modeling and forecasting system; analysis of the epizootic situation with the involved prevention, struggle and eradication measures of porcine reproductive and respiratory syndrome and porcine circovirus infection. Based on conducted serological monitoring of porcine reproductive and respiratory syndrome and porcine circovirus infection in the pig farms of Ukraine for the period 2013–2017 has established a seroprevalence of porcine reproductive and respiratory syndrome (24.52 %) and porcine circovirus type 2 (68.62 %). Based on the results of a full-genome sequencing of porcine circovirus type 2 isolates and analysis of nucleotide sequences, we confirmed the persistence of porcine circovirus type 2 in domestic pigs in Ukraine. Were constructed own model of epizootic manifestation of porcine reproductive and respiratory syndrome and porcine circovirus infection. Was proposed a rational way to determining the correlation coefficient and its reliability to find out the connection between porcine reproductive and respiratory syndrome and porcine circovirus infection. The medium-term prognosis of porcine reproductive and respiratory syndrome and porcine circovirus infection up to 2022 was provides: tendency to increase seroprevalence of porcine reproductive and respiratory syndrome (will be about 60 % in early 2019 and will increase in the future) and 97–100 % of the seroprevalence of porcine circovirus infection over the entire forecast period (2018–2022). The porcine circovirus type 2 virus will spread more rapidly than the virus of porcine reproductive and respiratory syndrome by 2,39 times under the same conditions

Ключові слова

ГІС-технології, епізоотична ситуація, епізоотологічний контроль, збудник, ізолят, методи апроксимації, молекулярно-генетична характеристика, прогноз, репродуктивно-респіраторний синдром, свині, серологічний моніторинг, цирковірусна інфекція

Бібліографічний опис

Епізоотологічний контроль за репродуктивно-респіраторним синдромом та цирковірусною інфекцією свиней в Україні: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" / І.Л. Фурда ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 27 с

Зібрання