Принципи адміністративно-правового регулювання в аграрній сфері України

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено дослідженню принципів адміністративно-правового регулюванням в аграрній сфері України, формуванню на цій основі теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій для удосконалення правового забезпечення в даній сфері. Структура роботи побудована шляхом послідовного розгляду доктринальних підходів до розуміння принципів права у науці і законодавстві, основних рис, змісту і призначення принципів адміністративного права, їх впливу на регулювання в аграрній сфері України. Визначено та охарактеризовано роль європейських стандартів та принципів публічного права в агропромисловому комплексі України. Проаналізовано низку міжнародних нормативно-правових актів та актів вітчизняного законодавства із цього питання. Окремий розділ присвячено удосконаленню системи принципів адміністративно-правового регулювання в аграрній сфері України. У цьому розділі було здійснено аналіз принципів належного урядування аграрної сфери в світлі євроінтеграційних вимог, принципів публічного управління та адміністративно-правового регулювання в аграрній сфері України, а також внесено пропозиції щодо їх удосконалення

Опис

The thesis to obtain the degree of a candidate of law in specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. This research focuses on the principles of administrative and legal regulations in the agricultural sector of Ukraine, the formation of theoretical generalizations and practical recommendations to improve legal security in the area. The structure of the dissertation based on consistent consideration of doctrinal approaches to understanding the principles of law in science and law, main features, content and purpose of the principles of administrative law and their impact on regulation in the agricultural sector of Ukraine. The role of European standards and principles of public law in the agricultural sector of Ukraine has been defined and described. A number of international legal acts and acts of national legislation on this issue has been analyzed. A separate section deals with the improvement of the principles of administrative and legal regulation in the agrarian sphere of Ukraine. The principles of proper governance agricultural sector through the consideration of European integration, requirements and principles of public administration and administrative-legal regulation in the agrarian sphere of Ukraine, have been analyzed and and provided suggestions for their improvement

Ключові слова

принципи, адміністративно-правове регулювання, аграрна сфера, управління, регулювання, органи виконавчої влади, належне урядування, законодавство, удосконалення

Бібліографічний опис

Принципи адміністративно-правового регулювання в аграрній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / К. А. Котух ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 17 с

Зібрання