Адміністративна відповідальність за порушення у сфері поводження з відходами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена адміністративній відповідальності за порушення у сфері поводження з відходами. На основі сучасних методологічних підходів, доктринального аналізу теоретичних джерел адміністративно-правової науки, узагальнення нормотворчої та правозастосовної практики у сфері поводження з відходами запропоновано нові або уточнено визначення низки адміністративно-правових категорій і понять. У роботі наголошується на важливій ролі адміністративної відповідальності за порушення у сфері поводження з відходами нормами адміністративного права. Питання щодо необхідності дослідження сутності та змісту адміністративної відповідальності сьогодні постає досить гостро, оскільки збільшуються обсяги накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан населених пунктів тощо. Здійснено аналіз діяльності системи органів виконавчої влади та внесено пропозиції з удосконалення управлінської діяльності у сфері поводження з відходами. Проаналізовано зміст, основні ознаки й підстави адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами. З’ясовано особливості адміністративної відповідальності окремих суб’єктів адміністративних правопорушень, зокрема, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності та юридичних осіб. Комплексно досліджено теоретичні та практичні питання, пов’язані з адміністративною відповідальністю у сфері поводження з відходами, сформовано і обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного адміністративного законодавства України у цій сфері

Опис

The Dissertation for a Candidate’s Degree in jurisprudence with the speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information law. – National University of Life and Environment Science of Ukraine. – Kiev, 2015. The Dissertation is devoted to administrative responsibility for violations in the field of waste management. On the basis of modern methodological approaches, doctrine analysis of theoretical sources of administrative legal science, generalization of norm setting and lawenforcement practice in the field of waste management, the new or clarified definitions of a number of administrative and legal categories and concepts are offered. In the work an emphasis is put on the significant role of administrative responsibility for violations in the field of waste management. The issue concerning need to study the concept and content of administrative responsibility is hot enough today, because the amount of waste accumulation and the number of landfills and landfills for disposal are increasing, sanitary conditions of inhabited localities are worsening, etc. The analysis of the activity of the system of the executive bodies is conducted and the suggestions are made for the improvement of administrative activity in the field of waste management. The content, main features and reasons of administrative responsibility for violations in the field of waste management are analyzed. The peculiarities of the administrative responsibility of the certain subjects of the administrative offences are clarified. In particular, physical persons as subjects of entrepreneurial activity and legal persons. The comprehensive study was made concerning theoretical and practical issues related to the administrative and legal protection of lands of housing and public construction and on these principles the proposals and recommendations for improvement of the current legislation of Ukraine in this field are developed and substantiated

Ключові слова

адміністративна відповідальність, поводження з відходами, управлінська діяльність, суб’єкти адміністративної відповідальності, удосконалення законодавства

Бібліографічний опис

Адміністративна відповідальність за порушення у сфері поводження з відходами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. О. Оскірко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 19 с

Зібрання