Виховання ціннісного ставлення до праці у студентів аграрних закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації здійснено обґрунтування теоретико-методологічних засад та запропоновано методику розв’язання актуального завдання виховання ціннісного ставлення до праці у студентів аграрних закладів вищої освіти. Уточнено сутність поняття «ціннісне ставлення до сільськогосподарської праці». Проаналізовано досвід виховання у студентів ціннісного ставлення до праці. Визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні вихованості ціннісного ставлення до праці. Діагностовано рівень вихованості у студентів аграрних закладів вищої освіти ціннісного ставлення до праці. Обґрунтовано, експериментально перевірено та доведено ефективність розробленої методики виховання ціннісного ставлення до праці. Визначено педагогічні умови та специфіку їхньої реалізації в освітньому процесі. Запропоновано комплекс форм, методів, підходів та принципів, спрямованих на активізацію виховання ціннісного ставлення до праці

Опис

Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences on specialty 13.00.07 «Theory and Methodology of Education». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the thesis the data substantiation was conducted in retrospect and a modern methodology for solving the actual problem of upbringing the value attitude to labour among the students of agricultural institutions of higher education was proposed. For the first time meaning of concept «the value attitude to agricultural labour» was proposed in detail. The scientific literature researching the problem of upbringing the value attitude to agricultural labour among the students of agricultural institutions of higher education was analyzed. Its criteria, indicators and levels were developed and substantiated. The status of the analyzed problem among the students of agricultural institutions of higher education was diagnosed due to the self-worked out experiment. The effectiveness of the developed model of upbringing the value attitude to labour was substantiated, experimentally verified and proved. The pedagogical conditions and the specifics of their implementation in the educational process to achieve the most productive result were determined. A complex of forms, methods, approaches and principles directed on activation of education of value attitude to labour was offered

Ключові слова

ціннісне ставлення до праці, методика виховання ціннісного ставлення до праці, модель методики виховання, педагогічні умови, освітній процес, аграрні заклади вищої освіти

Бібліографічний опис

Виховання ціннісного ставлення до праці у студентів аграрних закладів вищої освіти: автореф. дис. ... кандидата педагогічних наук 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / К.О. Власенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с

Зібрання