Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві України: аграрно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право та 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України. 􀀀 Київ, 2015. Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем право- вого регулювання контрольно-наглядової діяльності у сільському госпо- дарстві України. Розкрито юридичну сутність цієї діяльності, досліджено поняття аграрного права як сфери її об’єктивізації. Визначено поняття, сутність та структуру правового інституту контрольно-наглядової діяльно- сті у сільському господарстві, обґрунтовано його місце у системі аграрно- правового регулювання. Проаналізовано систему суб’єктів здійснення державної контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві України. Розглянуто правові проблеми громадського контролю в аграрно- му секторі економіки. Проведено наукове дослідження питань організації та здійснення контрольно-наглядової діяльності в окремих сферах сільсь- кого господарства. Розроблено пропозиції теоретичного та практичного характеру, спрямовані на удосконалення нормативно-правових засад конт- рольно-наглядової діяльності у сільському господарстві України. Обґрун- товано необхідність розробки та прийняття Концепції реформування зако- нодавства про контрольно-наглядову діяльність у сільському господарстві України, запропоновано її структуру

Опис

The dissertation for obtaining of scientific degree of Doctor in Law in specialties 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Law of Natural Resources and 12.00.07 – Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. ‒ Kyiv, 2015. The dissertation is a complex research of legal regulation of control and supervision in Ukrainian agriculture. The legal nature of this activity has been disclosed, the concept of agrarian law as a sphere of its objectivization has been researched. The concept, nature and structure of legal institution of control and supervision in agriculture have been defined; its place in the agrarian regulation has been substantiated. The system of agents involved in state control and supervision of Ukrainian agriculture has been analyzed. The legal issues of public control in agricultural economy have been regarded. The research of the organization and implementation of control and supervision in certain areas of agricul ture has been carried out. Theoretical and practical measures aimed at improving regulatory and legal principles of this activity, taking into account European integration of Ukraine and its international legal commitments have been suggested. The need for developing and adopting the Concept of reforming the control and supervisory activities in Ukrainian agriculture has been demonstrated; its structure has been processed

Ключові слова

діяльність, контроль, нагляд, контрольно-наглядова діяльність, аграрне право, правовий інститут, сільське господарство, інспе- кція, громадський контроль, конвенція

Бібліографічний опис

Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві України: аграрно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О. Г. Бондар ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 38 с

Зібрання