Профілактика ранніх імунодефефітів за ліпосомної корекції становлення колострального імунітету в організмі новонароджених телят

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі теоретично та експериментально обґрунтовано профілактику ранніх імунодефіцитів в організмі новонароджених телят за ліпосомної корекції становлення колострального імунітету. Доведено, що застосування новонародженим телятам нативних ліпосом та препарату Мембраностабіл за 15 хв до першого випоювання молозива, а потім через 12 год, за 15 хв до чергового випоювання молозива, сприяє достовірно більшому надходженню молозивних імуноглобулінів у кров тварин, що є важливим для формування високого рівня колострального імунітету. Встановлено, що за умов застосування новонародженим телятам нативних ліпосом та препарату Мембраностабіл швидкість зростання концентрації Ig у сироватці крові дослідних груп є достовірно вищою майже відповідно в 2,0 та 3,0 рази порівняно з телятами контрольної групи цього ж віку. Застосування новонародженим телятам нативних ліпосом та препарату Мембраностабіл сприяє значно більш інтенсивному реверсу імуноглобулінів із крові телят у просвіт кишечника для забезпечення високого рівня місцевого імунітету в кишечнику цих тварин. За результатами досліджень доведено, що застосування нативних ліпосом та препарату Мембраностабіл впливає на підвищення якості та забезпечення високого рівня колострального імунітету в організмі новонароджених телят, пролонгування його дії та попередження виникнення ранніх вікових імунодефіцитів у молодняку великої рогатої худоби

Опис

The thesis for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.01 Diagnosis and Therapy of Animals. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis theoretically and experimentally proves early prevention of immunodeficiency in the body of newborn calves with liposome correction of maternal immunity formation. It is proved that the use of native liposomes and the drug Membranostabil for newborn calves after birth for 15 minutes before the first colostrum feeding and then 12 hours later, 15 minutes before the colostrum feeding, contributes to the significantly greater flow colostric immunoglobulins in the blood serum of animals which is very important for the formation of a high level of maternal immunity. It is founded that in case of using native liposomes and the drug Membranostabil for the newborn calves Ig concentrations growth rate in serum of experimental groups was significantly higher by almost 2.0 and 3.0 times, respectively, compared to the control group calves of the same age. The use of native liposomes and the drug Membranostabil for newborn calves contributes significantly to the more intense reversal of antibodies from the blood of calves in the lumen of the intestine, to ensure a high level of local immunity in the intestines of animals. The results of the research prove that the use of native liposome and the drug Membranostabil impact the quality improvement and ensuring a high level of maternal immunity in newborn calves organisms, prolongation of its action and the prevention of early age-related immunodeficiency conditions in calves

Ключові слова

новонароджені телята, молозиво, колостральний імунітет, порожня кишка, ентероцити, нативні ліпосоми, препарат Мембраностабіл

Бібліографічний опис

Профілактика ранніх імунодефефітів за ліпосомної корекції становлення колострального імунітету в організмі новонароджених телят: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук: 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / М.О.Маринюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с.

Зібрання